دوره و شماره: دوره 2، شماره 11، آذر 1389 
پلاستیک تهران در سه مقیاس

صفحه 44-49

زهرا رستگارى؛ سید محمدباقر منصوری