مجله منظر در پایگاه Web of Science نمایه شد.

مجله منظر در پایگاه Web of Science نمایه شد.

مجله علمی منظر از سال 2017 در پایگاه
Web of Science, Emerging Sources Citation Index نمایه شده است.