هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ منظر برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 3،300،000 ریال (معادل سیصد و سی هزار تومان)  را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

توضیحات

  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ منظر به زبان فارسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری، مبلغ 18/000/000 ریال است.
  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ MANZAR به زبان انگلیسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری، مبلغ 18/000/000 ریال است.