فهرست داوران نشریۀ منظر در سال 99

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت / سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

3

آیدا

آل‌هاشمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

4

الهام

اندرودی

معماری

دانشگاه تهران

5

فریدون

آورزمانی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

6

محمد

آیینی

شهرسازی

دانشگاه خوارزمی

7

میثم

بصیرت

شهرسازی

دانشگاه تهران

8

بهنام

پدرام

باززنده سازی میراث و تزئینات معماری

دانشگاه هنر اصفهان

9

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

10

بهروز

جانی‌پور

معماری منظر

دانشگاه تهران

11

شهره

جوادی

تاریخ هنر

دانشگاه تهران

12

حمیدرضا

جیحانی

تاریخ و مرمت معماری

دانشگاه کاشان

13

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

14

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

15

وحید

حیدرنتاج

مطالعات باغ

دانشگاه مازندران

16

مهدی

خاکزند

معماری منظر

دانشگاه علم و صنعت

17

مهدی

خان سفید

معماری منظر

دانشگاه تهران

18

مریم

دبیری

مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

19

احسان

دیزانی

مرمت و بازآفرینی شهری

دانشگاه تهران

20

احسان

رنجبر

شهرسازی

دانشگاه تربیت مدرس

21

مهدی

زندیه

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

22

مهرداد

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه زنجان

23

سعید

شفیعا

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

24

الهام

ضابطیان

شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

25

منصوره

طاهباز

مطالعات اقلیمی معماری

دانشگاه شهید بهشتی

26

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

27

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

28

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

29

مهرداد

کریمی‌مشاور

معماری منظر

دانشگاه بوعلی سینا

30

امین

ماهان

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

31

حشمت‌الله

متدین

معماری منظر

دانشگاه تهران

32

مریم

مجیدی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

33

حمیدرضا

محملی ابیانه

مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

34

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

35

سیدامیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

36

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

37

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

38

سیدامیر

هاشمی‌زادگان

معماری منظر

دانشگاه تهران