فهرست داوران نشریۀ منظر در سال 98

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت / سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

علی

اسدپور

معماری منظر

دانشگاه شیراز

3

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

4

آیدا

آل‌هاشمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

5

مهدی

باصولی

گردشگری

جهاد دانشگاهی یزد

6

محمد

باقری

معماری

دانشگاه زنجان

7

مهدیه

بُد

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

8

ناصر

براتی

شهرسازی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

9

مهرنوش

بسته‌نگار

گردشگری

پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی

10

سیدحسن

تقوائی

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

11

حمیدرضا

جیحانی

تاریخ و مرمت معماری

دانشگاه کاشان

12

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

13

وحید

حیدرنتاج

مطالعات باغ

دانشگاه مازندران

14

مهدی

خاکزند

معماری منظر

دانشگاه علم و صنعت

15

مهدی

خان سفید

معماری منظر

دانشگاه تهران

16

مریم

دبیری

مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

17

احسان

دیزانی

مرمت و بازآفرینی شهری

دانشگاه تهران

18

احسان

رنجبر

شهرسازی

دانشگاه تربیت مدرس

19

مهدی

زندیه

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

20

لیلی

سلطانی

شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

21

کیانوش

سوزنچی

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

22

علی

شرقی

معماری

دانشگاه شهید رجایی

23

سعید

شفیعا

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

24

سیدعلی

صفوی

شهرسازی

دانشگاه تربیت مدرس

25

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

26

گوران

عرفانی

شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

27

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

28

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

29

خشایار

کاشانی‌جو

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

30

مهرداد

کریمی‌مشاور

معماری منظر

دانشگاه بوعلی سینا

31

امین

ماهان

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

32

مریم

محسنی مقدم

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

33

حمیدرضا

محملی ابیانه

مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

34

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

35

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)