فرایند داوری

فرایند داوری

فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مجلۀ منظر شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن ــ در صورت تأیید تحریریه ــ داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در مجلۀ منظر به‌صورت دوسویه کور است [نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد]. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تأیید دو داور و پس از آن تأیید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار بوده و لازم است نویسنده نسخۀ نهایی فارسی را به‌طور کامل به انگلیسی ترجمه کند و به همراه دیگر مدارک لازم برای چاپ ارائه کند.

نظر داوران دربارۀ مقاله به‌صورت یکی از چهار مورد زیر بیان می‌شود:

1. قابل پذیرش با شکل کنونی

2. قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی

3. قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت،‌ پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و داور مجدداً اعلام بازنگری کلی داشته باشد، مقاله رد می‌شود).

4. غیرقابل انتشار

 

تبصره: در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی خود در سایت مجله، در قسمت اضافه کردن فایل‌ها به دفتر مجله اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط هیئت تحریریه و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

 

تصویر 1:  روندنمای فرایند داوری