فهرست داوران نشریۀ منظر در سال 97

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت / سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

آیدا

آل‌هاشمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3

مهرنوش

بسته‌نگار

گردشگری

پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی

4

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

5

وحید

حیدرنتاج

مطالعات باغ

دانشگاه مازندران

6

هلیا

دارابی

تاریخ هنر

دانشگاه هنر تهران

7

مریم

دبیری

مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

8

لیلی

سلطانی

شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

9

سعید

شفیعا

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

10

محمدصالح

شکوهی بیدهندی

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

11

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

12

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

13

مهرداد

کریمی‌مشاور

معماری منظر

دانشگاه بوعلی سینا

14

رشا

کیانی

معماری منظر

دانشگاه تهران

15

مریم

لسان

معماری منظر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

16

مریم

محسنی مقدم

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

17

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

18

لیلا

مدقالچی

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

19

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)