فهرست داوران نشریۀ منظر در سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

3

آیدا

آل هاشمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

4

محمد

آیینی

شهرسازی

دانشگاه خوارزمی

5

فریال

احمدی

معماری منظر

دانشگاه مازندران

6

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیریه

7

مجتبی

انصاری

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

8

مهدیه

بُد

گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

9

کاوه

بذرافکن

معماری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

10

محمدرضا

بمانیان

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

11

ناصر

براتی

شهرسازی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

12

افسانه

پورجم

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

13

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

14

علی

جاودانی

معماری منظر/ شهرسازی

دانشگاه هنر تهران

15

شهره

جوادی

تاریخ هنر

دانشگاه تهران

16

حمیدرضا

جیحانی

تاریخ و مرمت معماری

دانشگاه کاشان

17

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

18

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

19

مهدی

حقیقت‌بین

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

20

وحید

حیدرنتاج

معماری منظر

دانشگاه مازندران

21

مهدی

خاک‌زند

معماری منظر

دانشگاه علم و صنعت ایران

22

بابک

داریوش

معماری منظر

مؤسسۀ پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی

23

مریم

دبیری

مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

24

احسان

دیزانی

مرمت و بازآفرینی شهری

دانشگاه تهران

25

کیانوش

ذاکر حقیقی

شهرسازی/ برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

26

مهدی

زندیه

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

27

رضا

سامه

معماری/ معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

28

سیداحمد

سعیدنیا

شهرسازی

دانشگاه تهران

29

مهرداد

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه زنجان

30

لیلی

سلطانی

شهرسازی/منظر

پژوهشکدۀ نظر

31

الهام

ضابطیان

شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

32

عطیه

غفوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

33

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

34

مینو

قره‌بگلو

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

35

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

36

میترا

کریمی

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

37

امین

ماهان

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

38

حشمت‌الله

متدین

معماری منظر

دانشگاه تهران

39

فرهنگ

مظفر

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

40

مریم

مجیدی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

41

حمیدرضا

محملی ابیانه

مدیریت شهری

سازمان اطلاعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

42

آتوسا

مدیری

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

43

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

44

کاوه

منصوری

مرمت بناهای تاریخی

مهندسان مشاور عمارت خورشید

45

سیدامیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

46

محمدجواد

مهدوی‌نژاد

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

47

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر/اکولوژی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

48

شهریار

ناسخیان

مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی

دانشگاه هنر اصفهان

49

سیدامیر

هاشمی‌زادگان

معماری منظر

دانشگاه تهران

50

مرتضی

همتی

معماری منظر

دانشگاه تهران