بررسى رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانى به ساختمان‌هاى بلند

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکترى معمارى

چکیده

منظر شهری را می‌توان در ابعاد عملکردی، هویتی و زیباشناسانه مورد بررسی قرار داد، بر همین اساس این نوشتار نیز به جنبه‌های زیبایی‌شناسی ساختمان‌های بلند در منظر شهری و با هدف تشخیص سلیقه مردم نسبت به ساختمان‌های بلند به بررسی این بناها با رویکرد زیبا‌شناسانه می‌پردازد. ابعاد زیبا‌شناسانه منظر شهری در دو بعد کالبدی و نمادین مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت بر اساس تحقیق انجام گرفته در این نوشتار مشخص شد که ترجیح شهروندان تهرانی نسبت به بناهای بلند به ترتیب شامل قرارگیری بناهای بلند در موقعیت بصری مناسب، کیفیت ساخت مطلوب و سپس اشارات معنایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Tehran citizens aesthetic approach to high buildings

نویسنده [English]

  • Mehrdad KarimiMoshaver
Ph.D Candidate of Architecture
چکیده [English]

Urban landscape can be considered in three approach, functional, identity, and aesthetic. In this research aesthetical aspect of tall buildings in urban landscape is considered.
The aim of this research is cognition of public preferences about tall buildings according aesthetic approach.
Aesthetic approach in this research is considered in tow aspects, physical and symbolic. Physical aspect is considered according formal attributes and symbolic aspects is considered according historic, meaningful and cultural attributes.
According findings in this research, public preferences about tall buildings in urban landscape is depend on 1- position of building 2- construction quality 3- symbolic hints, in respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall building
  • physical aesthetic
  • symbolic aesthetic
  • public preferences