تأملى بر نقش زیارتگاه‌ها در ساخت منظر شهر ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکترى معمارى، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

شهرها از روی نشانه‌های شهری و مشاهده عینیت‌ها و نقش خاطره‌ها در ذهن شناخته می‌شود؛ نشانه‌هایی همچون آب، کوچه، میدان، خیابان، فضای باز و سبز و... همراه با جریان زندة فعالیت‌های جمعی و اجتماعی در شهر.
فضاهای مذهبی و زیارتی در شهرهای امروز، از جمله فضاهای گم‌شده هستند که مدیریت شهری تنها بر بار معنایی آنها در رفتارهای اجتماعی تأکید می‌کند. درحالی‌که توجه به منظر زیارتی می‌تواند عامل اصلی در تعریف الگویی‌ برای شهر اسلامی در ایران باشد. منظر زیارتگاه‌ها، کلیدواژه‌های ادراک شهروندان از فضاهای شهر است. این نوشته از طریق شرح ظرفیت‌ها و عملکرد اماکن زیارتی درصدد دستیابی به مفهومی است که در تمامیت منظر شهری، نقش مهمی در تشکیل خاطره جمعی و فضای شهر نزد شهروندان ایفا کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemplation on the role of shrines in urban landscape creation of Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Farzin
Ph.D in Architecture, Assistant Professor at Tehran University.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -