بررسى نقش لبه‌ها در تحقق اهداف منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر

چکیده

تهران از جمله بزرگترین کلان شهرهای دنیاست که به دلیل عدم ‌انطباق ساختار قدیم و جدید آن، از نابسامانی‌های بسیار رنج می‌برد. عناصر تشکیل‌دهنده هویت این شهر که طی چندین دهه ثابت بوده ‌است، طی تحولات صنعتی، اجتماعی و سیاسی‌ـ که قطع تداوم فرهنگی را به دنبال داشت‌ـ از خاطره اذهان عمومی پاک شده‌‌اند.
از جمله این عناصر لبه‌های شهری هستند که نقش اساسی در هویت منظرین با شهر دارند. رویکردهای حاضر به لبه‌های شهری در تهران به دلیل عدم شناخت ظرفیت‌های منظرین آنها، حداکثر کالبدی بوده و به همین دلیل بسیاری از آنها، امروزه از بین رفته‌است. در صورتی¬که لبه‌های شهری از عناصر اصلی معرفی شهر در ذهن مخاطب است. این نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهری و تعریف لبه شهری در این نظریه، نمونه‌ها و ظرفیت‌های لبه‌های شهری تهران را تحلیل و ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the role of edges in the realization of landscape goals

نویسنده [English]

  • Samaneh Yarahmadi
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Tehran is one of the largest metropolitan cities in the world that suffers from Irregularity due to nonconformity in the old and new structure. identity factors within the city that have been constant for decades have been faded from public memory among industrial ,social and political evolution that had leaded to the interruption in the culture of society.
One of these factors is urban edge that has close relationship with urban landscape of city. The current approach to the urban edge in Tehran is merely objective and physical and that is why many of urban edges in Tehran have been destroyed. While urban edges are one of the most important factors of Recognition of the city among public mind.
The intention of this paper is to analyze and evaluate different aspects and capacities of urban edges of Tehran through Theoretical knowledge of landscape design and definition of urban edge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Urban edge
  • Tehran
  • historic structure