منظر شهری : کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

تعریف ما از منظر شهری در روش برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت آن نقش اساسی دارد. چنانچه منظر را معادل کالبد شهر بدانیم رویکردهای مداخله به سوی مدیریت فیزیک شهر هدایت خواهد شد. در صورتی که ماهیت منظر شهر را موجودی واحد و نه ترکیبی بدانیم که با مشارکت مولفه‌های مختلف پدید می‌آید، رویکردها و شیوه‌های مداخله برای هدایت و مدیریت آن متفاوت خواهد بود. شناخت نظری از پدیده منظر شهری شرط ضروری برای تدوین متدولوژی مداخله در آن است. مباحثه در خصوص تکنیکهای مختلف دستکاری اجزا و عناصر شهر با هدف ارتقای کیفی منظر آن بدون پشتوانه‌های نظری لازم نتیجه‌بخش نخواهد بود. در گام نخست باید تعریف روشنی از مولفه‌های سازنده و ماهیت منظر به دست آورد تا بتوان متدولوژی صحیح مداخله در آن را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Landscape: The control of the qualitative measures with quantitative components

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -