منظر تهران به روایت داستان‌های ادبی

نویسنده

کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده

زبان نویسندگان که روشنفکران جامعه هستند، نمایندة زبان جامعه است، لذا نوشته های آنها منبعی درخور برای شناخت محیط، منظر و فرهنگ به شمار می‌رود. این نوشتار درصدد است، نمادهای منظر شهری تهران را در ادبیات معاصر ایران، که به دست نویسندگان ایرانی قلم خورده، شناسایی کرده و مکان‌های خاطره‌ انگیز تهران را در چهار دورة تاریخی معرفی نماید : اول : دوره قاجار و سال‌های اول حکومت رضا شاه؛ دوم : دوره پهلوی؛ سوم : سال های نزدیک به انقلاب اسلامی و چند سال پس از آن؛ چهارم : سال‌های بعد از جنگ تا روزگار حاضر. در برخی موارد، این دوره های تاریخی را نمی¬‌توان به صورت کامل از هم تفکیک نمود، زیرا ماجرایی به هم پیوسته در داستان مطرح می شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran landscape in literary stories

نویسنده [English]

  • shahrzad khademi
چکیده [English]

writers and novelists are enlightened members of the society as a matter of fact they are their societies Language. thus, their letters are advantageous sources to comprehend environment, landscape and culture. This paper is trying to find out and mention emblems of urban landscapes of Tehran in modern literature and novels of Iran and then it presents memorable places in four periods: Qajar dynasty period and beginning years of Shah Reza Pahlavi dynasty. Pahlavi dynasty. The period near Islamic Revelation of Iran and about 10 years after that. The years after imposed war till to days. In some occasions we can't separate these periods from each other since a contiguous story is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Literature
  • Tehran