تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر

چکیده

خیابان از جمله فضاهای زیستی اجتماع است که لابه¬لای نگرش کالبدی به شهر گم شده و این در حالی است که اصلی‌ترین عنصر ادراک شهر، به حساب می¬آید. منظرشهری، دانشی است که خیابان را (نه ساختمان¬های آن ¬را) به عنوان یکی از مؤلفه¬های اصلی کیفیت‌بخشی به شهر می‌شناسد.
طی سه دهه اخیر، خیابان انقلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تهران، مورد توجه مدیریت¬ شهری قرار گرفت. اما رویکردهای کلاسیک برای ساماندهی کالبد، نتوانست کیفیت مورد انتظار را به وجود آورد.
این نوشتار با توجه به مفهوم منظر خیابان، «منظر جلوی دانشگاه تهران» را به عنوان پهنه‌ای ویژه از منظر خیابان انقلاب تحلیل و رویکردی را برای مداخله در آن ارائه می‌کند. این رویکرد، سه هدف هویتی، عملکردی و زیبایی¬شناسی را مورد توجه قرار داده و از برخورد کالبدی با مقوله خیابان که به اقدامات سطحی می‌انجامد، پرهیز کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of meaning and mass in Enghelab (Revolution) Street

نویسنده [English]

  • Mohammad Atashinbar
Ph.D candidate of Landscape Architecture
چکیده [English]

Street is one of the living spaces of the
society which is lost in the physical approach to city
although it is considered as the main element to
perceive the city. Urban landscape is a knowledge
that assumes the street (not its buildings) as one of
the main factors qualifying the city.
During the past three decades the Enghelab
(Revolution) Street has attracted the urban
management’s attention, as one of the most important
axes of Tehran. But classical approaches to organize
the framework couldn’t reach the expected quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • street
  • Islamic revolution
  • Identity
  • History