نگاه به ساماندهی روستا شهرهای تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

تبدیل روستا به شهر به عنوان دگردیسی در سکونتگاه‌های انسانی، از چالش‌های عمده شهرنشینی، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه است. امروزه، گسترش بیش از حد کلانشهرهایی چون تهران باعث تخریب بافت‌ها و سازمان فضایی شهر شده و ساکنین بافت‌های میانی برای آرامش و آسایش، به سمت بافت‌های بیرونی، دره‌ها و مناطق خوش آب و هوای اطراف شهر مهاجرت و روستاهای مجاور شهر را برای سکونت اختیار کرده‌اند. این امر موجب تخریب باغات و مناظر بکر طبیعی‌ـ روستایی می‌شود. در مقابل شیوه شهرنشینی امروز سرزندگی و نشاط فضاهای شهری را از میان می‌برد. عدم رسیدگی به این روند موجب زوال و نابودی بستر طبیعی و خاطرات روزگاران قدیم و مناطق روستایی، که بخشی از هویت ماست خواهد شد.
روستاهایی که در حاشیه شهرها بوده و در دل شهر به صورت ارگانیک به زندگی خود ادامه می‌دهند، روستاـ شهر 1نام‌گرفته‌اند. اتخاذ روش‌ها و سیاست‌هایی که بتواند ضمن ایجاد پیوند قوی بین روستا و شهر، موجب ارتقای کیفیت زیست‌محیطی آنها شده و در عین حال بافت سنتی و طبیعی روستا را حفاظت کند، حائز اهمیت است. احیای روستاـ شهرها به عنوان نقاط هدف گردشگری شهری، فضای مطلوبی برای شهروندان خسته از زندگی ماشینی می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking over the organizing the rural-city in Tehran

نویسنده [English]

  • Sanaz Nooshafarin
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Transformation of village to the city, as a metamorphosis in human settlements, is the major challenges of urbanization, especially in developing countries. Nowadays, the excessive extension of metropolises like Tehran, cause damage of tissue and the organization of urban space. Inhabitants of the intermediate tissue to find peace and comfort have provided for residency, at the outer tissues, valleys, areas with good weather around towns and villages surrounding the urban fabric. This leaded to the destruction of gardens, trees and original nature of urban and rural landscapes. The exhilaration and vitality of urban areas will have been vanished and lack of attention to this process will be lead to deterioration and destruction of the natural substrate. If we not considering these spaces and not protect the environment and natural ecology, we will be unable to retain old days and memories of the rural areas, which made part of our identity.
In this regard, villages which were on the margins of towns and after the physical expansion of cities, they remain originally and continue their lives in the heart of the city, have called rural-city (in cities rural area). Adopt methods and policies which can create a strong link between rural and urban context, and also can promote environmental quality and texture while protecting traditional and natural tissue of villages, is important. Revive the Rural-City as the target areas of urban tourism, can be favorable atmosphere for the citizens which were tired of mechanical living.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural–City (in cities rural area)
  • Rural tourism
  • landscape
  • Evin
  • Baghchalh