دوره و شماره: دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 1-149 

مقالۀ ترویجی

باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


ترجمه

وجوه شکل شهر

صفحه 143-149

حامد همدانی گلشن