تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه (1970-1960)

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استاد / مدرسه ملی عالی معماری پاریس- بِل‌ویل.

چکیده

پژوهش حاضر، با ابعاد دوگانه تاریخی و معرفت‌شناسانه، ابتدا مختصراً به دریافت منظر شهری و جایگاه این مفهوم در مداخلات ساماندهی و همچنین به‌عنوان ابزاری برای تحلیل شهر در سه دورۀ زمانی از 1960 تا اوایل 1980 می‌پردازد؛ سپس با بررسی آثار عکاسی و سینما به‌عنوان ابزارهای منظرین‌سازی، جایگاه تصویرسازی در منظر شهری را مطالعه می‌کند. این مطالعه بر پایۀ سه گروه سند استوار است : گروه اول شامل مجلات تخصصی معماری، شهرسازی، منظر و رساله‌های دکتری، گروه دوم مجموعه‌ای از پروژه‌های تخصصی منظر که صورت‌های طراحی در آن نمودار است و گروه آخر دو مجموعه عکس و منتخبی از فیلم‌هایی است که بین سال‌های 1957 تا 1974 ساخته‌شده‌اند. عکاسی و سینما به‌طرق گوناگون از مستندنگاری منظر و قرائت آن گرفته تا ایجاد خلاقیت و ایفای نقش به‌عنوان ابزاری برای مشارکت مردم و خوانا کردن شهر نزد جمعیت غیرمتخصص، نشان‌دهندۀ تمام‌عیار جایگاه تصویر در منظر شهری هستند. مطالعۀ ارتباط این شیوه‌های هنری با حوزه‌های تخصصی شهر و منظر گام مهمی در شناخت تاریخ منظر شهری به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Visualization of Landscape in Urbanism in France (1960-1970)

نویسنده [English]

  • Frédéric Pousin
Professor / Paris-Belleville National School of Architecture
چکیده [English]

The present research with historical and epistemological dimensions, firstly studies the perception of urban landscape and its position in environmental interventions and also as a tool for analyzing the city during three temporal periods from 1960 till 1980; then by surveying the works in the fields of photography and cinema, studies the position of artistic visualization in urban landscape. This research is based on three groups of documents: The first group includes professional journals (architecture, urbanism, landscape) and several textbooks and dissertations; the second group is a collection of landscape design projects on which design cases have been identified; finally, two photographic collections and a selection of films made between 1957 and 1974. Photography and cinema are perfect indicants for the position of image in urban landscape via various ways such as landscape documentation and reading, developing creativity, playing a role as a tool for increasing people’s participation and also making the city readable for the unprofessional population. The study of the connection between these artistic methods with professional fields in urbanism and landscape is an important step in the understanding of urban landscape history.