باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشاور پژوهشکده نظر.

3 دکتری معماری، دانشگاه آزاد اراک. پژوهشکده نظر، تهران.

4 دکتری معماری گرایش معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین. پژوهشکده نظر، تهران.

5 کارشناس ارشد معماری منظر، مهندسین مشاور پژوهشکده نظر.

چکیده

«باغ ایرانی دامپزشکی» در تهران دومین تجربه مهندسین مشاور پژوهشکده نظر در طراحی بوستان‌های شهری با رویکرد باغ ایرانی است. در این پروژه گروه طراح به دنبال خوانشی جدید از باغ ایرانی بود، تا در عین بهره‌گیری از الگوهای متنوع باغ ایرانی و تأکید بر ادراک تاریخی، الگویی جدید و متناسب با بعد اجتماعی بستر طرح ارائه دهد. در این نوشتار سیاست‌ها و اصولی که در طراحی باغ موردتوجه قرارگرفته بیان‌شده و اقدامات متأثر از رویکرد منظرین در طراحی باغ ایرانی دامپزشکی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Persian Garden of Dampezeshki; A new reading of Persian garden for today's life

نویسندگان [English]

  • Seyed-Amir Mansouri 1
  • Arash Zahedan 2
  • Mahmoud Teymouri 3
  • Ayda Alehashemi 4
  • Shervin Goodarzian 5
2 NAZAR Consultant Engineers
3 Arak Azad University
4 International University of Imam Khomaini Qazvin
چکیده [English]

"The Persian garden of Dampezeshki (veterinary)" is the second experience of Nazzar Consulting Co. in the design of urban parks based on the principles of Persian garden .In this project, the design group were in search for a new reading of the Persian garden, so while using a variety of patterns from it and emphasizing on historical perception, they will offer a new model adapted to the social dimension of the plan. In this paper, different policies and principles that have been considered in the design of the garden are noted and described in detail and the influential design principles of Landscape architecture is described in the design of Dampezeshki Persian garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Historical perception
  • New reading
  • The garden of Dampezeshki in Tehran