دوره و شماره: دوره 6، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 2-75 
1. منظر مثمر

صفحه 5-5

سید امیر منصوری


2. بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل

صفحه 6-11

محمد شهیر؛ ترجمه : نفیسه سیده؛ لیلا جاهدی


4. تحلیل کالبدی میدان‌های تاریخی ایران

صفحه 18-23

نرگس آقابزرگ؛ حشمت الله متدیّن


5. روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی

صفحه 24-29

پریسا لگزی؛ محمدعلی خانمحمدی