اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

seyedamir.mansourigmail.com

سردبیر

سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

seyedamir.mansourigmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی شیبانی

معماری استاد/ دانشگاه شهید بهشنی

m-sheybanisbu.ac.ir

احمدعلی فرزین

دکتری معماری استادیار، گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

aafarzinhotmail.com

حشمت‌الله متدین

دکتری تاریخ معماری دانشیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

motedaynut.ac.ir

مهدی زندیه

دکتری معماری دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی قزوین

mahdi_zandiehyahoo.com

ناتالی بلان

دکتری جغرافیا مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷.

nathali.blancwanadoo.fr

برنارد لاسوس

معمار منظر مدیر استودیو معماری منظر لاسوس

blws.contactgmail.com

ایو لوژنبول

دکتری جغرافیا مدیر پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (‌CNRS)

yves.luginbuhluniv-paris1.fr

آنتونلا توفانو

دکتری علم و هنر استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس.

tufano.ensaplvgmail.com

سایمون بل

دکتری فلسفه استاد دانشگاه ادینبورگ

s.belled.ac.uk

آن ماری بوخر

دکتری تئوری منظر دانشگاه ای.تی.اچ زوریخ، سوییس

abfoa-flux.net