اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

seyedamir.mansourigmail.com

سردبیر

سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

seyedamir.mansourigmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی شیبانی

معماری استاد، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

m-sheybanisbu.ac.ir

احمدعلی فرزین

دکتری معماری دانشیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

aafarzinhotmail.com

حشمت‌الله متدین

دکتری تاریخ معماری استادیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

motedaynut.ac.ir

مهدی زندیه

دکتری معماری دانشیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

mahdi_zandiehyahoo.com

ناتالی بلان

دکتری جغرافیا مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷.

nathali.blancwanadoo.fr

برنارد لاسوس

معمار منظر مدیر استودیو معماری منظر لاسوس

blws.contactgmail.com

ایو لوژنبول

دکتری جغرافیا مدیر پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (‌CNRS)

yves.luginbuhluniv-paris1.fr

آنتونلا توفانو

دکتری علم و هنر استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس.

tufano.ensaplvgmail.com

سایمون بل

دکتری فلسفه استاد دانشگاه ادینبورگ

s.belled.ac.uk

آن ماری بوخر

دکتری تئوری منظر دانشگاه ای.تی.اچ زوریخ، سوییس

abfoa-flux.net