فرایند پذیرش مقالات

منظر، مجله علمی پژوهشکدۀ نظر است که در زمینه منظر به عنوان مبحث مشترک حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی منتشر می‌شود. مقالاتی در منظر پذیرفته می‌شوند که علمی- ترویجی بوده و پیشتر در جای دیگری منتشر نشده باشند. هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود. حداقل دو نظر موافق و تأئید هیئت تحریریه مجله برای چاپ مقاله ضروری است. طول مدت داوری (از دریافت مقاله تا پذیرش نهایی آن) به طور متوسط 3 ماه است. پس از انجام داوری دریافت نامه پذیرش و انتشار مقاله مستلزم پرداخت هزینه انتشار از سوی نویسندگان است.

با توجه به برنامه مجله برای نمایه کردن مقالات در پایگاه‌های بین‌المللی، ارائه نسخه انگلیسی کامل مقاله پس از پذیرش علمی و پیش از دریافت نامه پذیرش الزامی است.