مجله علمی-ترویجی منظر (MANZAR) - واژه نامه اختصاصی