پرسش‌های متداول

مدت زمان پاسخ دهی و اعلام نتیجه بررسی مقاله چقدر است ؟‌

حدود ۳ ماه از زمان آپلود مقاله در سایت مجله. 

نویسندگان چگونه از نتیجه داوری مقالات اطلاع پیدا می کنند؟‌

نویسنده مسئول از طریق ایمیل از نتیجه داوری مقاله و پروسه آن مطلع می شود. 

نامه تائید پذیرش مقاله چه دمانی صادر می شود؟‌

نامه پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و اعلام نتیجه نهایی مقاله صادر می شود. 

نسخه انگلیسی مقاله نیز هم زمان با نسخه فارسی مقاله باید ارسال شود؟‌

برای مقالاتی که در زبان فارسی تدوین شده اند، نسخه انگلیسی مقاله بعد از نتیجه نهایی و پذیرش نسخه فارسی دریافت می شود. 

ارسال و انتشار مقاله در مجله منظر مستلزم پرداخت هزینه است؟

بلی. 

روند بررسی مقاله در مجله منظر به چه صورت است؟‌

مقالات دریافت شده در منظر به صورت دقیق و بدون اطلاعات نویسنده، توسط دو داور بی طرف در حوزه مقاله مورد داوری قرار می‌گیرند. 

آیا نیاز است تا پرینت مقالات نیز به دفتر مجله ارسال شود؟‌

خیر. آپلود مقالات در سایت مجله تنها راه دریافت مقالات در مجله منظر است.