هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ منظر برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 750/000 ریال را برای ارزیابی اولیه پرداخت و فیش واریزی را به همراه مقاله و سایر مدارک مربوط در سایت بارگذاری کنند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از طریق ایمیل از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود هزینه‌های هر مرحله را به شماره حساب 55427753 یا شماره کارت 5197-2040-3378-6104 بانک ملت، به نام سیدامیر منصوری، واریز و فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایند. 

توضیحات: 

  • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، به ازای هر نویسنده (به جز نویسندۀ مسئول) مبلغ 700/000 ریال دریافت می‌شود.
  • در مقالاتی که پس از صفحه‌آرایی بیش از 8 صفحه (با احتساب همۀ بخش‌های مقاله) باشند، به ازای هر صفحۀ اضافی مبلغ 1/000/000 ریال دریافت می شود.
  • در صورتی که مقاله از نظر داوران به اصلاحات اساسی و داوری مجدد پس از اصلاح نیاز داشته باشد، برای داوری مجدد از نویسنده 700/000 ریال اخذ می‌شود.
  • در صورتی که نظر داوران دربارۀ رد یا پذیرش مقاله یکسان نباشد و به رأی داور سوم نیاز باشد، برای داوری سوم از نویسنده 850/000 ریال اخذ می‌شود.