دوره و شماره: دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 3-78 
در جستجوی معماری ایرانی در هند

صفحه 32-33

سخنران : مهدی خواجه‌پیری؛ گزارش : مهدیه خواجه پیری


شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی

صفحه 34-35

سخنران : ناصر مشهدی‌زاده؛ گزارش : ریحانه مطلبی


فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان

صفحه 62-67

محمود قلعه نویی؛ سپیده پیمانفر