دوره و شماره: دوره 6، شماره 29، دی 1393، صفحه 3-74 
GIS برای معماران منظر

صفحه 26-27

انجمن علمی - دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران