دوره و شماره: دوره 8، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 1-101 

مقالۀ ترویجی

طبیعت، شهر، هنر

صفحه 3-3

سید امیر منصوری


مقالۀ ترویجی

روایت منظر در دیوارنگاری

صفحه 40-49

بهنام زنگی