زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش‌های پیش روی توسعه پایدار، دستیابی به الگوهایی برای تعامل پاینده میان محیط‌های انسان‌ساخت و طبیعت پیرامون است. علم پایداری در تلاش است مجموعه‌ای از مفاهیم و دستورالعمل‌ها ارائه نماید که به تعامل بهتر این دو منجر شود. آنچه امروزه به‌عنوان منظر پایدار مطرح می‌گردد، بر سه اصل تأکید دارد: پایداری اکولوژیک، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در این دسته‌بندی عموماً جنبة زیبایی‌شناسی در پایداری در نظر گرفته نمی‌شود و یا آنکه به‌عنوان امری فرعی تلقی می‌گردد. بااین‌حال به نظر می‌رسد منظر به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی، برای دستیابی به پایداری به مفاهیمی فراتر از صرفاً اکولوژیک نیاز دارد. چنانچه جنبة زیبایی‌شناختی یک اثر قادر است با تأثیر بر عواطف فردی به آگاهی بخشی در جهت افزایش پایداری محیطی منجر شود. این مقاله در پی آن است که به بررسی نسبت مقوله زیبایی‌شناسی با پایداری و جایگاه آن در رسیدن به منظر پایدار بپردازد. با توجه به آنکه این پژوهش در پی بررسی معیارهایی کیفی و آنالیز و نتیجه‌گیری از آن است، روش تحقیق، تحلیل محتوا گزیده شد. در این جستار ابتدا رویکرد پایداری و تأثیر آن بر ارتباط انسان و طبیعت معرفی می‌گردد سپس به بیان مفاهیم زیبایی‌شناسی و ضرورت تدوین اصول زیبایی‌شناسی پایداری می‌پردازد. در پایان، این نوشتار چهار اصل بنیادین را برای تدوین زیبایی‌شناسی پایدار معرفی می‌نماید و نمونه‌هایی عملی از به کار گرفته شدن آن‌ها در مناظر پایدار به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Sustainability; The Relation of Aesthetics and Environmental Sustainability

نویسنده [English]

  • Morteza Hemmati
چکیده [English]

One of the challenges against sustainable development is to attain the patterns for interacting between man-made environment and nature. Sustainability tries to provide a series of concepts and instructions which leads to better interaction between abovementioned factors. Sustainable landscape design is generally understood in relation to three principles: ecological, social and economic sustainability. Rarely do aesthetics factor into sustainability discourse and it is considered as insignificant value. However, it seems that landscape as a cultural phenomenon requires concepts further than merely ecological needs for obtaining sustainability. More ever, aesthetics aspect of a landscape helps to increase knowledge of environmental sustainability by affecting human consciousness and individual emotions. This article is going to evaluate the aesthetic aspects of sustainability and its role in sustainable landscape. In this article four principles of aesthetics in sustainability is introduced which are followed by practical instances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Sustainable landscape
  • Ecological landscape
  • Aesthetics
  • ecology