الحاق محوطه‌‌های دولتی به فضای عمومی شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

منظر شهری عامل اصلی تأثیرگذار بر ادراک شهروندان از شهر است. فضاهای جمعی از مهم‌ترین عناصر منظر شهری محسوب می‌شوند که بستری برای شکل‌گیری خاطرات جمعی شهروندان هستند و تقریباً تمامی معیارهایی که باعث کیفیت‌بخشی به زندگی شهری می‌شوند در این فضاها قابل‌مشاهده‌اند.
در این نوشتار، کمبود فضاهای عمومی و جمعی در ‌بافت‌های متراکم مرکز شهر تهران مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ادامه با توجه به اصول توسعۀ میان افزا به بررسی کاربری‌هایی‌ که برای توسعۀ درون‌زا مناسب شناخته شده‌اند پرداخته می‌شود. در پایان محوطۀ ادارات دولتی واقع در بافت ‌مرکزی شهر تهران به‌عنوان گزینه‌ای برای طرح‌های میان افزا و تبدیل‌شدن به فضای نیمه عمومی، مبتنی بر توسعه درون‌زا، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مسئلۀ مالکیت، ناسازگاری کاربری‌های مجاور و شیوه‌ مدیریت فضای نیمه عمومی، به‌عنوان سه مسئله عمده در این پیشنهاد مورد بررسی قرار می‌گیرند. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joining the Open Spaces of State Buildings to the Public Spaces in Tehran

نویسنده [English]

  • Samira Abedi
student
چکیده [English]

The urban landscape is the main influential factor in the citizens’ mindset about a city. Communal spaces are the most significant subsidiaries of the urban landscape as a basis for the formation of citizens' collective memories, and almost all the criteria which qualify the urban life are visible in these spaces.
In this paper, the lack of public and collective spaces in the dense areas of Tehran’s center has been emphasized. Then according to the principles of infill development, the suitable land use for endogenous development will be discussed. In the end, the area of administrative offices placed in the central contexture of Tehran is examined as an option based on endogenous development for infill development projects and shifting to semi-public space. Ownership, incompatibility in the usage of contiguous lands, and management practices in semi-public space are explored as three outstanding issues. In this research, descriptive and analytic methods and also library studies have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Urban open space
  • Communal space
  • Semi-public space
  • Infill development