روایت منظر در دیوارنگاری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شهر جامع‌ترین مجموعه از دستاوردهای بشر در طول تاریخ است که از حاصل جمع آثار او در عرصه‌های فرهنگ، معماری، صنعت، هنر، ارتباطات اجتماعی، دانش، اخلاق و سیاست به وجود آمده است. منظر شهری با این وصف می‌تواند مبیّن کیفیت ارتباط این عرصه‌ها با یکدیگر و افاده معنای آن‌ها در کالبد شهری باشد. هنرهای شهری در پدیدارشدن منظر شهری همچون زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن نقشی بسزا دارند.
پژوهش حاضر با این فرض که هنر به‌عنوان یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین سرمایه‌های معنوی جوامع، می‌تواند در پیدایش منظر انسان‌گرا در شهرها ایفای نقش کند، با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته و درصدد پاسخ به «چیستیِ» کارکردهای هنرهای شهری در رابطه با منظر شهری و «چگونگیِ» ایفای نقش دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری مطلوب و انسان‌گرا است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ هنرهای شهری هم بر رویکرد عینی منظر شهری و هم بر رویکرد ذهنی آن تأثیر می‌گذارند و ظرفیت‌های این هنر به‌طور بارز در خصوصیات بنیادین منظر شهری شامل «خوانایی»، «هویت‌مندی» و «زیبایی» اثرگذار است. کارکردهای ده‌گانه شناسایی‌شده هنر دیوارنگاری در منظر شهری در تحقق خصوصیات منظر مطلوب شهری دخالت دارند و کاربست این تأثیرات در خوانایی منظر شهری و هویت‌مندی آن، بیش از زیباسازی شهری است. این مسئله نشان‌دهنده تأثیرات عمیق و پایدار دیوارنگاری در منظر شهری است که حکایت از اعمال اثر هنر از طریق صورت و سیمای شهر، بر لایه‌های ذهنی آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrating Landscape in Wall Paintings

نویسنده [English]

  • Behnam Zangi
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

City is the most comprehensive collection of human achievements in history, and the result of human activities in the fields of culture, architecture, industry, art, social relations, knowledge, ethics and politics.  Urban landscape therefore, is capable to explain quality of the relations among these areas and convey their meanings in urban structure. Urban arts undertake a significant role in the advent of urban landscape for instance in social, economic, cultural and political contexts.
The present study is conducted on the assumption that art, as one of the richest and most diverse spiritual capitals of societies, is able to influence the creation of human-oriented landscape in cities. An analytic-descriptive method is used to answer the questions of "what" are the applications of urban arts in urban landscape, and "how" wall painting can help to achieve a pleasant and human-oriented urban landscape.
The results of the study shows that urban arts influence both subjective and objective approaches of the urban landscape and the potentials of this art is effective in the fundamental features of urban landscape as "readability", "identity" and "beauty". Ten functionalities of wall painting have been detected, which are involved in achieving the characteristics of a pleasing urban landscape. Wall paintings are more effective in readability and identity possession of the urban landscape than the urban beautification. This reveals the in-depth and lasting influences of wall painting on urban landscape, which is indicative of applying the effect of art on mental layers through the city's appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • City
  • Urban Arts
  • Wall Painting
  • Urban landscape