دوره و شماره: دوره 5، شماره 24، آذر 1392، صفحه 52-57 

ترجمه

پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین

صفحه 52-54

سایما خواجه‌ای؛ ناهید رحیمی