اهمیت پژوهش‌های چندجانبه در باغ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و مرمت و ابنیه، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

باغ ایرانی پدیده‌ای تاریخی است که شناخت آن تنها به آگاهی داشتن از سیر تحول باغ‌سازی و اطلاعات شکلی و سبکی محدود نمی‌شود. باغ ایرانی محتوایی دارد و  براساس خیالی پدید آمده است.  خیال باغ ایرانی چیست و چه نسبتی با کالبد آن دارد؟  آیا می‌توان از تنوعات شکلی و ساختار یگانه باغ ایرانی سخن گفت؟ گستره تاریخی و جغرافیایی بسط باغ ایرانی چیست؟ مهم‌تر اینکه با کدام پیش‌فرض‌های متقن می‌توان به تحقیق در موضوع باغ ایرانی پرداخت؟ در این رابطه پرسش‌ها متعدد و متنوع و به تبع آنها موضوع تحقیق و منابع نیز متنوع‌ است. امروز کشف ساختار، کالبد و همه ویژگی‌های کمی و کیفی باغ ایرانی نیازمند تحقیقات پردامنه و جدی براساس رویکردهای متناسب با موضوع است و  پرسش بنیادین و مقدم بر سؤالات دیگر‌ این است که "از باغ ایرانی چه می‌دانیم و مصادیق آن را در کدام گستره جغرافیایی یا محدوده تاریخی جستجو می‌کنیم؟"  کشف همه وجوه باغ ایرانی برای شناخت جامع آن لازم است و این امر نیازمند تعریف موضوعات متنوع برای تحقیق در باغ ایرانی است. طرح پرسش‌های درست و شناخت منابع متعدد و متنوع و توجه به رویکردهای متناسبِ هر موضوع، لازمه چنین تحقیقی است. چرایی تحقیق در باغ ایرانی با فهم معنای تداوم حضور تاریخی آن و معنای جهانیِ باغ ایرانی روشن می‌شود و در پی آن گسترة وسیع موضوعات، سؤالات و منابع تحقیق در باغ ایرانی مطرح خواهد شد. در این راستا شناخت و انتخاب درستِ روش و رویکرد تحقیق از الزامات است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Window to the Persian Garden

نویسنده [English]

  • Ladan Etezadi
Assistant Professor, Department of Architectural History and Conservation, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

The Persian Garden is a historical phenomenon, yet studying its development over time or its formal and stylistic variations does not yield to a full understanding. The Persian Garden is not delimited in its geometry or physicality; it holds a content, or khayal, upon which it is created. But what is this khayal and how does it relate to its physicality? Is it appropriate to claim it a single structure out of many formal variations? What is the historical and geographical extent of Persian Garden? More importantly, what are valid and reliable assumptions based on which one can attempt to study Persian Garden? There are quite numerous questions as well as resources. Illustrating the structure, physical reality, and qualitative/quantitative properties of the Persian Garden calls for a broad and serious research with a correct approach—whose first question shall inevitably be, “what do we know of the Persian Garden?,” or “inside what historical/geographical boundaries should its examples be sought?” Learning about different aspects of the Persian Garden is a must toward its comprehensive understanding, which requires defining a range of different subjects for this matter. Designing correct questions, finding abundant resources, and picking the right approaches are the essential requirements for such researches. The historical continuity of its presence as well as its universal meaning justifies such research about it, calling for a broad range of questions and resources on the subject of the Persian Garden. However, knowing the right method and picking up the correct approach in this regard is a must.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Persian garden
  • Islamic garden
  • Historical-cultural
  • Environmental
  • Historical continuity
  • Gardening Tradition