دربارۀ به‌ هم پیوستگی ناگزیر تار‌و‌پود جهان معاصر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

فیلسوف استاد دانشگاه پاریس 8، دپارتمان هنرهای زیبا.

چکیده

برای سنتز و ساده‌ترکردن فهم ارزش‌های مربوط به پیتورسک سه رویکرد متفاوت را می‌توان در پیش‌گرفت : اول، پرداختن به رابطه و تناسب بین مفهوم و شیء به عنوان آنچه موضوع مطالعۀ تاریخی بوده است؛ دوم، بی‌تفاوتی کامل نسبت به مفهوم، چرا که حتی برای مواجهه با مسایل و چالش‌های شکل‌گیری جهان معاصر ناتوان است1 و سوم نوعی پذیرش مسئله با بی‌میلی و از سر تفنن از یک سو و انتقاد تکان‌دهنده و کنایه‌آمیز از سوی دیگر، برای نشان‌دادن ساخت تماماً باسمه‌ای جهان امروز توسط گردشگری به عنوان جزئی جدانشدنی از فرآیند زیباسازی جهان و یکی از عناصر بنیادی پیتورسک. در این تصویر اجمالی، موضع‌گیری2 ما شامل این پرسش می‌شود که آیا وجه مشخص ساختار جهان معاصر نمی‌تواند امروز ـ بیش از هر زمان دیگرـ یک پیتورسک کلی، گسترش‌یافته، چندریختی، فریبنده و نگران‌کننده، در مقیاس کرۀ زمین باشد3؟ این فرضیه، بازنگری این مقولۀ زیباشناسانه را در شکل‌پذیری و تاریخ‌مندی آن ایجاب می‌کند و چرایی و چگونگیِ کارآمدی و انعطاف‌ آن را از نقطه نظر منطقه‌ای، مادی و بصری مورد توجه قرار می‌دهد. تاریخ، پیچیدگی و گستردگی این مفهوم و تأثیرات واقعیات مجسم آن، چه تاریخی و چه معاصر، سبب می‌شود به محض یافتن و آشکارشدن پاره‌ای از مسایل، به آنچه اصطلاحاً جهانی‌سازی4 نامیده می‌شود و همچنین ساخت‌مایه‎های «منظر»های معاصر5 منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pittoresque in General

نویسنده [English]

  • philip Nys
Philosopher, Associated Professor, University of Paris 8, Department of Fine Arts.
چکیده [English]

We can summarize and simplify the collection of values associated with pittoresque from three viewpoints: first, the relevance of the word and the thing as an object of historical study, worthy of study, second in a total disinterest  toward the concept insofar as it is considered unfit to name and understand the issues of the contemporary world which produces a third attitude that is at once a kind of soft acceptance and fun on one side , or shocked or ironic criticism of the other, to designate the kitsch producing all azimuths of a world driven by tourism, intimate part of the process pictorialization a world and one of the founding elements of the picturesque.