دوره و شماره: دوره 5، شماره 22، بهار 1392، صفحه 5-64 
17. نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر

صفحه 60-63

مهدی شیبانی؛ عطیه فراهانی فرد