دوره و شماره: دوره 5، شماره 22، خرداد 1392، صفحه 5-64 

گزارش

سید امیر منصوری : سرزمین مهر

صفحه 30-31

گزارش : پدیده عادلوند