طبیعت را چگونه به شهر وارد کنیم؟ ساختاری یا سرانه ای؟


عنوان مقاله [English]

How to involve nature in the city? Structural or per capita?