توان روددره‌ها در توسعه شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده

در ساختار شهر تهران در طول تاریخ، بدون شک روددره‌های هفتگانه شهر مهم‌ترین مؤلفه طبیعی به شمار می‌روند؛ مؤلفه‌هایی که امروز دیگر نقشی در معادلات شهری تهران بر عهده ندارند. با وجود اینکه رود‌دره‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم ساختار اکولوژیکی شهرها نقش بسزایی در ایجاد رابطه متعادل بین فضای شهر با طبیعت ایفا می‌کنند، در طرح‌های جامع شهر تهران به عنوان جزیی مهم از ساختار شهر تهران دیده نشده‌‌اند. همچنین علی‌رغم اینکه در آخرین طرح جامع، تا حد زیادی به ظرفیت روددره‌ها اشاره شده اما در برنامه ساماندهی مربوط به آنها چگونگی انجام کار به درستی مشخص نشده است. مقاله حاضر با بررسی جایگاه روددره‌های تهران در اسناد شهری و اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با نمونه موردی روددره فرحزاد به امکانات، فرصت‌ها، محدودیت‌ها، تهدیدات و راهبردهایی به عنوان پیشنهادهای اولیه برای برنامه‌ریزی و احیای محیط طبیعی رود‌دره‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی می‌پردازد. این نوشتار بر توجه به این دو نکته اساسی تأکید می‌کند : 1) ظرفیت طبیعی روددره‌ها شامل فضاهای سبز و جریان آب و 2) ابعاد انسانی و ایجاد محور پیاده متصل به شهر در روددره‌ها. با توجه همزمان به این دو نکته و ترکیب ظرفیت طبیعی روددره‌ها با نیازهای انسانی می‌توان انتظار داشت که ساماندهی روددره‌ها به نتایج مطلوبی ختم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

River Valleys Potentials in City Development

نویسنده [English]

  • Mehrdad Karimi Moshaver
Assistant Professor of Architecture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, the seven river valleys of Tehran city have been the most significant natural factors in the city structure throughout history; the factors which no longer play a part in city estimation. Although the river valleys, as the most important factors of urban ecological structure, play a role in creating a balanced relationship between city and nature space, they have not been considered as significant factors of Tehran master plan. Despite the fact that the last master plan largely refers to the potentials of the river valleys, the proper way of fulfillment has not been clarified in the organization program. This paper focuses on the facilities, opportunities, limitations, threats and strategies for planning and restoration of the natural environment as initial proposals aimed at improving the quality of life by reviewing the position of Tehran river valleys in municipal documents and actions taken in the case of Farahzad river valley in Tehran. This article will also focus on these two basic points: 1) natural potentials of river valleys including green space and water flow 2) human scale and construction of pedestrian path connected to river valleys. Considering these two facts and combining the natural potentials of river valleys with human needs can lead to favorable results in organization of the valleys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River valley
  • human path
  • Farahzad river valley
  • pedestrian network
  • MASTER PLAN
  • Tehran