دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تیر 1389 

مقالۀ ترویجی

حمل و نقل عمومی انطباقی

صفحه 25-27

کیانوش ذاکرحقیقی


مشارکت اجتماعی و حمل و نقل

صفحه 40-43

حمیدرضا محملی‌ ابیانه؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


مقالۀ ترویجی

توسعه دانشگاه، الگو و اندازه

صفحه 63-65

سارا ایمانزاده