دوره و شماره: دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، اسفند 1390، صفحه 4-79