پروژه احیاى خیابان شانزه لیزه

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

Champs-Élysées Revitalization Project

نویسنده [English]

  • Zohre Shirazi
M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.