بازسازى خیابان مرکزى شیکاگو براى تجارت و زندگى پیاده

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Central Street in Chicago for Trade and Pedestrian Life

نویسنده [English]

  • Zahra Nayeri
M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.