زندگی پیاده، راهبرد نوسازی شهری

نویسنده

، کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

Pedestrian Life, a New Urban Renovation Strategy

نویسنده [English]

  • Zhila Rajabi
M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.