دوره و شماره: دوره 4، شماره 20، آذر 1391 

مقالۀ ترویجی

درخت در شهر تونس؛ فرضیه‌هایی از مفهوم فضای جمعی

صفحه 24-29

مریم بالنور عزوز؛ پی‌یر دونادیو