درآمد / منظر ایرانی: پاییز، راوی اجتماع

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

1. پاییز ایران یگانه است زیرا در جانب خود، تابستان و زمستانی را دارد که به کلی منظر دیگری دارند؛ تابستان، سبز و خرم و زمستان، عریان و سوزنده. به مصداق "تعرف الاشیاء باضدادها" پاییز، هویتی ویژه می‌یابد که با اهل نظر حکایت‌های بسیار می‌کند. گوناگونی رنگ‌ها در باغ خزان‌کرده حکایت از کاشت متنوع درختان مثمر دارد؛ درختانی که رنگ و دوره خزان آنها با یکدیگر متفاوت است. این منظره، برآمده از اقتصاد و سنت باغداری ایرانیان، از آن حکایت می‌کند که باغ به عنوان سازمانی اقتصادی، نیازهای مختلف خانواده را تأمین می‌کند، کشت تک‌محصولی هنوز رواج ندارد و اقتصاد شهر بر مدار خودکفایی حداکثری خانوارها استوار است. از این رو صاحب این باغ برای خود از درختان سیب، گردو، هلو، انار و... هریک چند نهال می‌کارد تا نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند. این دانایی، از چگونگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حکایت دارد. حصار باغ، که در برابر وسعت کم آن بسیار ستبر و گران‌قیمت می‌نماید، عنصری جدی و اساسی در این منظر است که با سنگ‌هایی به رنگ محیط، اندود گل و شاخه‌های متراکم و تیز بسیار خودنمایی می‌کند. دیوار باغ که استاد «پیرنیا» حافظ آن می‌داند در برابر هجوم بیابان و رنه په شه (Rene Pecher) به عنوان ساتر باغ و مانع چشم‌زخم اغیار، در اینجا نقشی سه‌گانه دارد؛ شاخه‌های لبة آن از نقش امنیتی سنگ‌های پای آن، که سدی در برابر هجوم علف‌ها هستند از نقش حفاظتی، و بلندی آن از نقش معنایی آن، که مانع رشک حسودان بیرون به نعمتهای درون است، حکایت می‌کند. بدین ترتیب، دیوار باغ عنصری اقلیمی، کارکردی و فرهنگی شمرده می‌شود؛ و پاسخ فرهنگ ایران است به نیازهای سه‌گانه مذکور. از این رو در کنار سایر عناصر محیط زندگی ایرانیان، بخشی از منظر ایرانی را می‌سازد. «آیدا آل هاشمی» در شکار زیبای خود از منظر روستای «طار» در نزدیکی «نطنز»، نمونه‌ای کامل از این تعریف منظر، که محصول تعامل انسان با محیط و جامعه با تاریخ است را به نمایش می‌گذارد. 2. در نوزدهمین جشنواره مطبوعات ایران که آبان‌ماه 91 در تهران برگزار شد، غرفه مجله منظر و باغ نظر به عنوان برترین غرفه انتخاب شد. اگرچه محل غرفه در بدترین نقطه نمایشگاه تخصیص داده شده بود، اما استفاده از دو نماد منظر ایرانی شامل حوض آب و گلدان‌های شمعدانی توانست این مقام را برای بچه‌های پژوهشکده، که زحمت زیادی برای برپایی نمایشگاه متحمل شدند، به ارمغان آورد. بیش از یک هزار نفر در کنار آن حوض ایستادند و عکس یادگاری گرفتند (www.nazaronline.ir). غرض، بیان این رویداد نیست، بلکه توجه دادن به قدرت و جذابیت نمادهای منظر ایرانی در خاطره جمعی و زیبایی‌شناسی ایرانیان است که در میان طرح‌های پرخرج ناشرین ثروتمند این طرح ساده و کوچک، با اقبالی عمومی به عنوان زیباترین برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction/ Iranian Landscape: Autumn

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

1. Iran gets a unique appearance in autumn. At certain points, Iran’s autumns has elements of both summer and winter. The days when autumn is at the summer point, the nature is green and vivid and on the days when the elements of winter are more felt, the nature is naked and cold. This is a clear manifestation of the Quranic verse that “Things are known by their opposites". Thus, autumns have a special meaning for those who ponder about the wonders of the Creation.          The variety of colors in the gardens of Iran during autumns shows that various trees have been planted in them - trees with different leaf colors and different color change periods. The landscape of Iranian gardens in autumns is based on the dictates of household economy and the tradition of gardening in the country. The gardens in fact have always played a pivotal role in supporting the economy of Iranian households across history. At the same time, the families that run on gardens have shown to have an inclination to invest in various fruits. Therefore, the garden owners usually plant apple, walnut, peach, and pomegranate trees to have a variety of fruits in their basket of family budget. This shows how intertwined the basis of Iran’s economic, social and cultural structures are. Iranian families have also shown to make both ends meet by trying to save costs as much as possible.  They have taken the same approach to modern city life.   The walls of the gardens in Iran which are specifically thick and huge as opposed to the small area of plantation are a basic element in the landscape of Iranian gardens. What may be mostly noticeable with regards to garden walls in Iran are the pieces of stones collected from the environment around and used as their building blocks, the mud put on them and the mass of long branches overlooking the walls.    The walls of gardens which Master “Pirniya” describes them as barriers against the invasion of the desert and “Rene Pecher” calls them the protectors and obstacles against the “evil eyes” of people have a triple role to play: the branches on their edges manifest safety, the stones of their feet which prevent the growth of weeds manifest protection and their height blocks the envious from seeing the blessings inside the garden.    Accordingly, the walls of gardens are considered as an element of climate, function and culture. In fact, the garden walls are the cultural response of the Iranian civilization to the above needs. Therefore, garden walls make up a significant part of Iranian landscape apart from other elements around the life of Iranians.    Ayda Alehashemi, in a beautiful picture of the landscape of Tar village, located near Natanz in central Iran, provides a comprehensive explanation of this definition of Iranian landscape which is the result of the interaction between man and environment and society with history.     2. The stand of Manzar and Bagh-e Nazar journals were picked as the best in Iran’s 19th  Press Festival that was held in October. Although the location of the stand was far from ideal, two symbols of Iranian landscape i.e. the water pool and Pelargonium flowers had been put up in the stand to make it attractive enough to become the favorite in the hall even though there were expensive halls by rich publishers in the festival.  Over 1,000 people stood beside the pool and took picture (www.nazaronline.ir).  This is not meant to be a boast. Rather, it is meant to call attention to the magnificence of symbols of Iranian landscape in the public opinion of Iranians.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • -