دوره و شماره: دوره 14، شماره 58، فروردین 1401 
مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

صفحه 30-39

10.22034/manzar.2021.251505.2094

سارا شکوه؛ شهره جوادی؛ فرزانه السادات دهقان؛ ضیا حسین زاده؛ کیوان فرقانی