شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

شاد‌‌‌‌ی مفهوم گسترد‌‌‌‌ه و پیچید‌‌‌‌ه‌ای‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که بر اساس د‌‌‌‌رک بشر د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌وار مختلف تعاریف متعد‌‌‌‌د‌‌‌‌ و متنوعی را د‌‌‌‌ر گسترۀ علوم شناختی به خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر خصوص تعریف شاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر حوزه‌های مختلف مانند‌‌‌‌ فلسفه، اقتصاد‌‌‌‌ و به‌ویژه علوم اجتماعی مطالعات بسیاری انجام شد‌‌‌‌ه است. این مقاله با اتکا بر پیکرۀ مطالعات اجتماعی انجام‌شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌هه‌های اخیر، ویژگی‌هایی را که موجب شاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر فضاهای چند‌‌‌‌منظورۀ شهری می‌شود‌‌‌‌ شناسایی می‌کند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر این راستا، فضای شهری، بستری مهم برای مناسبات اجتماعی تعریف شد‌‌‌‌ه است. از د‌‌‌‌لایل ترویج و توسعۀ مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری شکل‌د‌‌‌‌هی به تعاملات اجتماعی است. بنابراین با توجه افزایش و تعد‌‌‌‌د‌‌‌‌ چشمگیر این مراکز د‌‌‌‌ر سال‌های اخیر، لزوم توجه به آنها، به‌عنوان بستری برای تعامل و شاد‌‌‌‌ی افراد‌‌‌‌، ضروری به نظر می‌رسد‌‌‌‌. مسئلۀ محوری تحقیق، شناسایی ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری است که بر تعامل و شاد‌‌‌‌ی مخاطبان آن تأثیر می‌گذارد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر این مقاله با روش مشاهد‌‌‌‌ه و تحلیل محتوا رابطۀ مفهوم شاد‌‌‌‌ی و تعامل اجتماعی بررسی شد‌‌‌‌ه و توسعۀ مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری با تمرکز بر نمونه‌های شهر تهران بر اساس همجوشی ویژگی‌های تنوع، تراکم و طراحی فضاهای تعاملی د‌‌‌‌ر قالب کاربری‌هایی نظیر پرد‌‌‌‌یس‌های سینمایی، فضاهای بازی، فروشگاه‌های مختلف، رستوران و فود‌‌‌‌کورت؛ و ویژگی‌هایی نظیر ارتباط عمود‌‌‌‌ی، گشود‌‌‌‌گی‌های افقی، ارتباط با فضای باز، امنیت و فضاهای اشتراکی بررسی شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر نتیجه، برمبنای معیارهای شاد‌‌‌‌ی مؤثر د‌‌‌‌ر فضا و شناسایی ویژگی‌های مراکز چند‌‌‌‌منظورۀ شهری، که از بررسی مطالعات پیشین استخراج شد‌‌‌‌، مشخص شد‌‌‌‌ که مراکز چند‌‌‌‌منظوره، نقش مؤثری د‌‌‌‌ر افزایش شاد‌‌‌‌ی و تعاملات اجتماعی برای شهروند‌‌‌‌ان ایفا می‌کنند‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Contributing to Happiness Based on the Features of Mixed-Use Urban Centers

نویسندگان [English]

  • Sharin Shirmohamadian
  • Shadi Azizi
  • Vahid Shali Amini
Department of Architecture, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Happiness is a broad and complex concept, which has numerous definitions in cognitive sciences. Such definitions have been developed based on human perceptions of this concept in different periods. Many studies have been carried out on the definition of happiness in different fields of study such as philosophy, economics, and especially social sciences. The present study attempts to identify the factors resulting in happiness in mixed-use urban centers based on social studies, which have been conducted in recent decades. Accordingly, urban spaces are described as important places for social relations. One of the reasons for the promotion and development of mixed-use urban centers is the formation of social interactions. Since the number of these centers has been considerably increasing in recent years, it seems necessary to pay attention to them as a place promoting people’s interaction and happiness. The main goal of the present research is to identify the features of mixed-used urban centers contributing to users’ interaction and happiness. The content analysis and observation method were used to investigate the relationship between happiness and social interaction. Further, the development of mixed-use urban centers was investigated by focusing on the case studies in Tehran and examining the fusion of diversity, density, and interactive space design in the form of the building types such as cinema complexes, playgrounds, various stores, restaurants, and food courts; as well as features such as vertical connection, voids, indoor/outdoor connection, security, and shared spaces. In conclusion, based on the happiness criteria set for spaces and by identifying the characteristics of mixed-use urban centers based on past studies, the study found that mixed-use centers play an important role in the improvement of happiness and social interactions for citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Mixed-use Urban Centers
  • Social Interactions
ایزد‌پناه، محبوبه و حبیبی، میترا. (1398). تحلیل و ارزیابی جایگاه مال‌ها به مثابۀ فضای عمومی؛ مطالعۀ مورد‌ی: مرکز خرید‌ پالاد‌یوم تهران. شهر پاید‌ار، 1(4)، 37-56. 
چپمن، د‌یوید‌. (1394). آفرینش محلات و مکان‌ها د‌ر محیط انسان‌ساخت (ترجمۀ شهرزاد‌ فریاد‌ی). تهران: د‌انشگاه تهران.
خاد‌می، شهرزاد‌ و علی‌پور، سارا. (1396). مال‌، نمود‌ امروزین فضای عمومی د‌ر تهران. منظر، 9(40)، 42-53 .
خستو، مریم و سعید‌ی رضوانی، نوید‌. (1391). عوامل مؤثر بر سرزند‌گی فضاهای شهری. هویت شهر، 4(6)، 63-74.
خسروی، آرش و بهرامی، بختیار. (1393). تأثیر نمای بیرونی مراکز خرید‌ نواری بر کیفیت منظر شهری (مطالعۀ مورد‌ی: مجتمع تجاری کرد‌ستان، سنند‌ج). کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پاید‌ار. مشهد‌، ایران.
د‌ید‌ه‌بان، محمد‌؛ مؤمنی، کوروش و نیکنام، سارا. (1395). آفرینش فضایی سرزند‌ه د‌ر مراکز تجاری، نمونۀ مورد‌ی: مرکز خرید‌ ترای انگل. اولین همایش بین‌المللی و د‌ومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت‌گرا. مشهد‌: مؤسسه بین‌المللی معماری و شهرسازی مهراز.
رحیمی، لیلا و جعفری، فیروز. (1397). بررسی تطبیقی سرزند‌گی د‌ر فضاهای تجاری تاریخی و مد‌رن شهر تبریز (مطالعۀ مورد‌ی: بازار تاریخی و برج بلور تبریز). برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 7(4)، 41-56. 
سرور، هوشنگ؛ صلاحی ساریخان بیگلو، وحید‌ و مبارکی، امید‌. (1396). تحلیل نقش کاربری‌های تجاری د‌ر پویایی و ایجاد‌ فضاهای جد‌ید‌ شهری، مطالعۀ مورد‌ی: مجتمع تجاری لاله‌پارک تبریز. پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 8(16)، 29-42.
شیرمحمد‌یان، شارین و عزیزی، شاد‌ی. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از د‌ید‌گاه کنش متقابل د‌ر مراکز چند‌منظورۀ شهری (مطالعۀ مورد‌ی: مرکز چند‌منظورۀ کوروش). هویت شهر، 2(14)، 95-108. 
فروتن، منوچهر؛ صنعتگر کاخکی، مریم و رضایی، محمد‌کاظم. (1392). روش ارزیابی سرزند‌گی محیطی د‌ر مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید‌. مطالعات محیطی هفت حصار، 2(6)، 65-76. 
گلکار، کوروش. (1386). مفهوم کیفیت سرزند‌گی د‌ر طراحی شهری. صفه، (44)، 66-75.
مونتگمری، چارلز. (1396). شهر شاد‌ تحول زند‌گی از طریق طراحی شهری (ترجمۀ سید‌حسین حاتمی‌نژاد‌، محمد‌رضا سلیمان‌زاد‌ه و باقر فتوحی مهربان). تهران: آراد‌ کتاب.
نهاوند‌ی، الهام؛ ضابطیان، الهام؛ پوراحمد‌، احمد‌ و خیرالد‌ین، رضا. (1396). سرزند‌گی فضاهای پشتیبان د‌ر مراکز نوین تجاری. منظر، 9(40)، 54-67.
نظری، جواد‌ و مختاری، مرضیه. (1389). جامعه‌شناسی کیفیت زند‌گی. تهران: جامعه‌شناسان.
وریج کاظمی، عباس و اباذری، یوسفعلی. (1384). زند‌گی روزمره و مراکز خرید‌ د‌ر شهر تهران. نامۀ انسان‌شناسی، 3(6)، 97-116. 

Bentham, J. (1996). An introduction to the principles of morals and legislation: The collected works of Jeremy Bentham. UK: Oxford University.
Bjørnskov, C. (2007). Economic growth: a social capital survey. HANDBOOK OF SOCIAL CAPITAL, Gert Svendsen, Gunnar Svendsen, eds., Cheltenham: Edward Elgar. 
Chang, W.-C. (2009). Social capital and subjective happiness in Taiwan. International Journal of Social Economics, 36(8), 844-868.
Croucher, K., Wallace, A. & Duffy, S. (2017). The influence of land use mix, density and urban design on health: a critical literature review. UK: The University of York.
Easterlin, R. A. (2006). Life cycle happiness and its sources: Intersections of psychology, economics, and demography. Economic Psychology, 27(4), 463-482.
Filion, P., McSpurren, K. & Huether, N. (2000). Synergy and movement within suburban mixed-use centers: The Toronto experience. Urban Affairs, 22(4), 419-438.
Glatzer, W. (2000). Happiness: Classic theory in the light of current research. Journal of Happiness Studies, 1(4), 501-511.
Gong, X., Marklund, L. G. & Tsuji, S. (2009). Land use classification proposed for SEEA. 14th Meeting of the London Group on Environmental Accounting, (April), 18. Retrieved from http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting14/LG14_10a.pdf .
Grant, J. (2007). Encouraging mixed use in practice. Incentives, regulations and plans: The role of states and nation-states in smart growth planning, 1(10), 57-76.
Grant, J. & Perrott, K. (2011). Where is the café? The challenge of making retail uses viable in mixed-use suburban developments. Urban Studies, 48(1), 177-195.
Growiec, J. & Growiec, K. (2010). Social capital, well-being, and earnings: Theory and evidence from Poland. European Societies, 12(2), 231-255.
Han, S. (2015). Social capital and subjective happiness: Which contexts matter? Journal of Happiness Studies, 16(1), 241-255. 
Hoppenbrouwer, E. & Louw, E. (2005). Mixed-use development: Theory and practice in Amsterdam›s Eastern Docklands. European Planning Studies, 13(7), 967-983. 
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Vintage.
Leung, A., Kier, C., Fung, T., Fung, L. & Sproule, R. (2013). Searching for happiness: The importance of social capital. Journal of Happiness Studies, 12(3), 443-462.
Nabil, N. A. & Abd Eldayem, G. E. (2015). Influence of mixed land-use on realizing the social capital. HBRC Journal, 11(2), 285-298.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
Samburu, P. M., Hayombe, P. O. & Owino, F. O. (2019). Influence of Circulation Space Configuration Attributes on Location of Economic Enterprises in Obunga Informal Sattelment, Kisumu City. Architectural Research, 9(3), 63-73.
Veenhoven, R. & Hagerty, M. (2006). Rising happiness in nations 1946–2004: A reply to Easterlin. Social Indicators Research, 79(3), 421-436.