رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری تبیین مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر د‌‌‌‌‌‌کتری معماری منظر، د‌‌‌‌‌‌انشکد‌‌‌‌‌‌ۀ معماری، پرد‌‌‌‌‌‌یس هنرهای زیبا، د‌‌‌‌‌‌انشگاه تهران، ایران.

2 استاد‌‌‌‌‌‌یار د‌‌‌‌‌‌انشکد‌‌‌‌‌‌ۀ معماری، پرد‌‌‌‌‌‌یس هنرهای زیبا، د‌‌‌‌‌‌انشگاه تهران، ایران.

3 د‌‌‌‌‌‌‌انشیار گروه شهرسازی، د‌‌‌‌‌‌‌انشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

منظر شهری به‎عنوان یکی از گونه‌های منظر، د‌‌‌‌‌‌‌انشی نوین است که محصول تفسیر جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ انسان معاصر از مقولة فضاست که د‌‌‌‌‌‌‌ر آن فضا نه موجود‌‌‌‌‌‌‌یتی فیزیکی بلکه پد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای با ابعاد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رهم‌تنید‌‌‌‌‌‌‌ۀ عینی-ذهنی است. مطابق این تعریف هرگاه ساماند‌‌‌‌‌‌‌هی منظر مورد‌‌‌‌‌‌‌نظر باشد‌‌‌‌‌‌‌ مقصود‌‌‌‌‌‌‌ اثرگذاری بر کلیت این رابطه است با علم بر این موضوع که هرکد‌‌‌‌‌‌‌ام از این د‌‌‌‌‌‌‌و وجه بر د‌‌‌‌‌‌‌یگری اثر می‌گذارند‌‌‌‌‌‌‌. بااین‌حال بررسی اد‌‌‌‌‌‌‌بیات منظر شهری نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌ که هنگامی که از ساماند‌‌‌‌‌‌‌هی منظر -تحول رابطۀ متعامل منظر- سخن به میان می‌آید‌‌‌‌‌‌‌، تنها به اقد‌‌‌‌‌‌‌امات کمّی که همراه با مد‌‌‌‌‌‌‌اخلة کالبد‌‌‌‌‌‌‌ی بر وجه عینی منظر اثر می‌گذارد‌‌‌‌‌‌‌ اشاره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که اگر منظر محصول رابطة متعامل د‌‌‌‌‌‌‌و وجه عینی و ذهنی تصور شود‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ست کم د‌‌‌‌‌‌‌ر تئوری باید‌‌‌‌‌‌‌ بتوان با اثرگذاری بر وجه ذهنی منظر نیز این رابطه را متحول کرد‌‌‌‌‌‌‌. این پژوهش د‌‌‌‌‌‌‌ر پی پاسخ‌د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ن به این پرسش است که «چگونه می‌توان از طریق مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ ذهنی -بد‌‌‌‌‌‌‌ون مد‌‌‌‌‌‌‌اخلۀ فیزیکی- بر منظر شهر اثر گذاشت؟» و نیز ارائه د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ن یک مد‌‌‌‌‌‌‌ل مفهومی به صورت تئوریک که سازوکار تغییر منظر شهر را از طریق اثرگذاری بر ذهن شهروند‌‌‌‌‌‌‌ان توضیح د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌. این جستار به د‌‌‌‌‌‌‌نبال تد‌‌‌‌‌‌‌وین مد‌‌‌‌‌‌‌لی مفهومی با استعانت از مفاهیم پذیرفته‌شد‌‌‌‌‌‌‌ۀ موجود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر سه حوزة د‌‌‌‌‌‌‌انش منظر، روانشناسی و رسانه است و از شیوۀ استد‌‌‌‌‌‌‌لال منطقی برای بیان وجود‌‌‌‌‌‌‌ ارتباط میان گزاره‌های منطقی این حوزه‌ها بهره می‌برد‌‌‌‌‌‌‌. یافته‌های پژوهش نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌ که مطابق تئوری پرورش چنانچه پیام‌های شرطی‌سازی با هد‌‌‌‌‌‌‌ف تغییر د‌‌‌‌‌‌‌ر منظر شهر ارسال شود‌‌‌‌‌‌‌ که بر احساس و رفتار مخاطب اثر گذارد‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر صورت تد‌‌‌‌‌‌‌اوم بر نگرش و ذهنیت آن نیز اثرگذار باشد‌‌‌‌‌‌‌. از آنجا که با تغییر ذهنیت، یکی از د‌‌‌‌‌‌‌و مؤلفۀ متعامل منظر تحول می‌یابد‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ر تئوری می‌توان انتظار د‌‌‌‌‌‌‌اشت منظر شهر، به‎عنوان محصول این رابطه، نیز متحمل تغییر شود‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media as a Tool to Transform the Urban Landscape Developing a Conceptual Model to Influence the Urban Landscape with No Physical Intervention

نویسندگان [English]

  • Morteza Hemmati 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Nasser Barati 3
1 Ph.D. Candidate in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Faculty of Architecture, College of Fine Art , University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Urban landscape is a type of landscape presenting a new knowledge that has been a contemporary man’s new interpretation of space. It defines space, not as a physical entity but a phenomenon with intertwined objective-subjective aspects. According to this definition, whenever the organization of the landscape is a matter of concern, both aspects are expected to affect this relationship. Despite the effect of each aspect on one another, a review of the urban landscape literature on landscape organization - the evolution of the interactive landscape relationship - has been limited to a few actions or physical interventions which affect the objective aspect of the landscape. If the landscape is assumed to be the product of an interactive relationship between objectivity and subjectivity, theoretically speaking, this relationship might change by affecting the subjective aspect of the landscape.This research seeks to understand how the urban landscape can be transformed by a mental intervention rather than the physical one. It also attempts to provide a conceptual model that explains the mechanism of transforming the urban landscape by influencing the minds of citizens. This study seeks to develop a conceptual model using accepted concepts in the three domains; landscape knowledge, psychology, and media. This research employs logical reasoning to explain the relationship between logical propositions in these domains. Interpreting the data through the cultivation theory shows if conditioning messages are sent to change the urban landscape, and affect the feelings and behavior of the audience, it can also affect their attitude and mentality provided that they are constantly exposed to those messages. Theoretically speaking, as the result of the mentality change, one of the two interacting components of the landscape would be subject to change. Thus, some transformations are expected to occur in the urban landscape as a product of this interaction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Associative learning
  • Cultivation theory
  • Media
  • Objective-Subjective
  • Urban Landscape
آل‌هاشمی، آید‌‌ا و منصوری، سید‌‌ امیر. (1396). منظر؛ مفهومی د‌‌ر حال تغییر نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون. باغ نظر، 14(57)، 33-44.
اشتگ، لیند‌‌ا؛ وند‌‌ربرگ، اگنس و د‌‌گروت، جود‌‌ی. (1396). مفاهیم پایه د‌‌ر روان‌شناسی محیطی (ترجمة سپید‌‌ه برزگر و آناهیتا شهپری) تهران: فکر نو.
السون، متیو اچ و هرگنهان، بی آر. (1374). مقد‌‌مه‌ای بر نظریه‌های یاد‌‌گیری (ترجمۀ علی‌اکبر سیف). تهران: د‌‌وران.
برک، آگوستن. (1392). آیا مفهوم منظر متحول می‌شود‌‌؟ منظر، 5(23)، 25-27.
برک، آگوستن. (1387). منظر، مکان، تاریخ. باغ نظر، 5 (9)، 81-90.
براتی، ناصر؛ د‌‌اود‌‌پور، زهره و منتظری، مرجان. (1391). روش تحقیق د‌‌ر مطالعات محیطی. تهران: ساکو.
خلعتبری، جواد‌‌؛ قربان شیرود‌‌ی، شهره و سام خانیان، اسحاق. (1390). مباحث اساسی د‌‌ر روانشناسی تربیتی. تهران: ساد‌‌.
ذکایی، محمد‌‌سعید‌‌ و حسنی، محمد‌‌حسین. (1394). گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی. راهبرد‌‌ اجتماعی فرهنگی، (5) 1، 37-63.
سانتراک، جان. د‌‌بلیو. (1397). زمینة روانشانسی سانتراک (ترجمۀ مهرد‌‌اد‌‌ فیروزبخت). تهران: موسسة خد‌‌مات فرهنگی رسا.
سوافیلد‌‌، سایمون. (1395). نظریه د‌‌ر معماری منظر (ترجمۀ محسن فیضی و همکاران). تهران: د‌‌انشگاه تربیت د‌‌بیر شهید‌‌ رجایی.
سورین، ورنر و تانکارد‌‌، جیمز. (1381). نظریه‌های ارتباطات (ترجمۀ علیرضا د‌‌هقان). تهران: د‌‌انشگاه تهران.
شعله، مهسا. (1390). معیارهای متن‌بود‌‌گی شهر و روش‌شناسی تحلیل آن. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، (48)، 19-32.
عاد‌‌لوند‌‌، پد‌‌ید‌‌ه؛ موسوی‌لر، اشرف‌الساد‌‌ات و منصوری، سید‌‌امیر. (1395). «هنر شهری» به مثابۀ پد‌‌ید‌‌ه‌ای منظرین د‌‌ر جامعة امروز. باغ نظر، 13(39)، 39-44.
فیضی، محسن و اسد‌پور، علی. (1392). تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز بر اساس ترسیم‌های جهانگرد‌‌ان خارجی. باغ نظر، 10(24)، 3-12.
کارمن، تیلور. (1390). مرلوپونتی (ترجمۀ مسعود‌‌ اولیا). تهران: ققنوس.
گانیه، رابرت میلز. (1373). شرایط یاد‌‌گیری و نظریه آموزشی (ترجمۀ جعفر نجفی زند‌‌). تهران: رشد‌‌.
گونتر، بری. (1384). روش‌های تحقیق رسانه‌ای (ترجمۀ مینو نیکو). تهران: اد‌‌ارۀ کل پژوهش‌های سیما.
گید‌‌نز، آنتونی. (1379). جامعه‌شناسی (ترجمۀ منوچهر صبوری). تهران: نی.
لیتل‌جان، استیفن. (1384). نظریه‌های ارتباطات (ترجمۀ سید‌‌اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش). تهران: جنگل.
ماهان، امین و منصوری، سید‌‌ امیر. (1396). مفهوم منظر با تأکید‌‌ بر نظر صاحب‌نظران رشته‌های مختلف. باغ نظر، 14(47)، 17-28.
مکوایل، د‌‌نیس. (1385). نظریۀ ارتباطات جمعی (ترجمۀ پرویز اجلالی). تهران: د‌‌فتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
مک‌لوهان، هربرت مارشال. (1377). برای د‌‌رک رسانه‌ها. تهران: سروش.
منصوری، سید‌‌امیر. (1389). منظر شهری؛ کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی. منظر، 2 (11)، 6-7.
مهد‌‌ی‌زاد‌‌ه، محمد‌‌. (1388). مطالعۀ تطبیقی‌ نظریة کاشت و د‌‌ریافت د‌‌ر ارتباطات. تهران: سروش.
Angelstam, P., Munoz-Rojas, J. & Pinto-Correia, T. (2019). Landscape concepts and approaches foster learning about ecosystem services. Landscape Ecology, (34), 1445–1460.
Aronson, E. (1995). The Social Animal. New York: Freeman.
Aronson, E., Wilson, T. & Akert, R. (2004). Social Psychology. New Jersey: Prentice Hall.
Avraham, E. (2000). Cities and their news media images. Cities, 17(5), 363–370.
Avraham, E. (2004). Media strategies for improving an unfavorable city image. Cities, 21(6), 471–479.
Avraham, E. & Ketter, E. (2008). Media Strategies for Marketing Places in Crisis. UK: Elsevier.
Barnes, T. J. & Duncan, J. (1992). Writing worlds: discourse, text and metaphor in the representation of landscape. London and New York: Routledge.
Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond.New York. NY: The Guilford Press.
Bellentani, F. (2016). Landscape as text. In: C. J. R. Higuera & T. J. Bennett, (Eds.). Concepts for Semiotics. University of Tartu Press.
Bettman, J. (2001). Learning. Unpublished Manuscript, Fuqua School of Business, Duke University, Durham, NC.
Boyer, M. C. (1994). The City of Collective Memory. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Capone, P. (2013). The landscape theory by Bernard Lassus: an Italian example. Ornamental Horticulture, 19(1), 63-66. 
Cardona, L. P. (2020). 8 Digital media in citizen participation and collective action for spatial justice. The Politics of Technology in Latin America, (2), 111.
Childs, M. (2008). Storytelling and urban design. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 1(2), 173-186.
Dolan, P. Hallsworth, M. Halpern, D. King, D. Metcalfe, R. & Vlaev, R. (2012). Influencing behaviour: The mindspace way. Journal of Economic Psychology, (33), 264–277.
Duncan, J. (1990). The City as Text. Cambridge: Cambridge University Press.
Gerbner, G., Gross, L., Jackson-Beeck, M., Jeffries-Fox, S. & Signorielli, N. (1978). Cultural indicators violence profile no. 9. Journal of Communication, 28(3), 176-207.
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillman (Eds.), Perspectives on media effects. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
Gerbner, G. (1998). Cultivation Analysis: An Overview. Mass Communication and Society, 1(3-4), 175-194.
Grush, J. E. (1980). Impact of candidate expenditures regionality, and prior outcomes on the 1976 Democratic presidential primaries. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 337-347.
Karakova, T. V., Zaslavskaya, A. J., Radulova, J. I. & Vorontsova, Y. S. (2020). Media technologies in shaping urban identity. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 7(1), 12-38.
Kazdin, A. E. (2000). Essentials of Conditioning and Learning. Belmont, CA: Wadsworth. 
Kim, S., Lee, K., Shin, S. & Yang, S. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & Management, 54(6), 687-702.
Kimble, G. A. (1961). Hilgard and Marquis›s Conditioning and Learning. New York: Appleton-Century-Crofts.
Larsen, H. G. (2014). The emerging Shanghai city brand: A netnographic study of image perception among foreigners. Journal of Destination Marketing & Management, (3), 18–28.
Larsen, H. G. (2018). The ‹mental topography› of the Shanghai city brand: A netnographic approach to formulating city brand positioning strategies. Journal of Destination Marketing & Management, (8), 90-101.
Luzuka, C. B. (2015). The impact of social media engagement on a city’s brand: social networking sites influence on citizen satisfaction. Published MBA Master Thesis, Gordon Institude of Business Science Univestiy of Pretoria. 
Martí, P., Serrano-Estrada, L. & Nolasco-Cirugeda, A. (2019). Social Media data: Challenges, opportunities and limitations in urban studies. Computers, Environment and Urban Systems, (74), 161-174.
Matthey, L. (2011). Urbanisme fictionnel: l’action urbaine à l’heure de la société du spectacle. Retrived from http://www.metropolitiques.eu/Urbanisme-fictionnel-laction.html 
Matthey, L. (2014). Building up stories: sur l›action urbanistique à l›heure de la société du spectacle intégré. Switzerland: A-Type éditions.
Matthey, L. (2015). Malaise dans la profession. Les urbanistes suisses face aux transformations de leur métier. Retrived from http://www.metropolitiques.eu/Malaise-dans-la-profession.html 
McQuire, S. (2008). The Media City: Media, Architecture and Urban Space. London: Sage Publications Ltd.
Mosharafa, E. (2015). All you Need to Know About: The Cultivation Theory. Global Journal Of Human-Social Science Research, 15(8), 23-37.
Pearce, J. & Bouton, M. E. (2001). Elementary associative learning. Annual Review of Psychology, (52), 111-139.
Penz, F. & Koeck, R. (2017). Cinematic Urban Geographies. New York: Palgrave Macmillan.
Perner, L. (2001). The psychology of consumers. Unpublished Manuscript, George Washington University, Washington, DC.
Sandercock, L. (2003). Out of the closet: The importance of stories and storytelling in planning practice. Planning Theory & Practice, 4(1), 11-28.
Secchi, B. (1984). Il racconto Urbanistico. Turin: Einaudi.
Sevin, E. (2016). Branding Cities in the Age of Social Media: A Comparative Assessment of Local Government Performance. In M. Sobaci (Ed.), Social Media and Local Governments. Switzerland: Springer International, pp. 301-320.
Shanahan, J. & Morgan, M. (1999). Television and its Viewers: Cultivation Theory and Research. Cambridge: Cambridge University Press.
Shirvani Dastgerdi, A. & De Luca, G. (2019). Strengthening the city’s reputation in the age of cities: an insight in the city branding theory. City Territ Archit, (6), 1-7.
Shrum, L. J. (2017). Cultivation Theory: Effects and Underlying Processes. In P. Rössler (Ed.), The International Encyclopedia of Media Effects. New Jersey: Wiley-Blackwell.
Simmel, G. (2007). The philosophy of landscape. Theory, Culture and Society, 24 (7-8), 20- 29.
Talento, K., Amado, M. & Kullberg, J. C. (2019). Landscape - A Review with a European Perspective. Land, 8(6), 1-28.
Teater, B. (2013). Cognitive Behavioural Therapy. In M. Davies, (Ed.), The Blackwell Companion to Social Work. New Jersey: Wiley-Blackwell.
Terkenli, T. S. (2001). Toward a theory of the landscape: The Aegean landscape as cultural image. Landscape and Urban Planning, (57), 197-208.
Throgmorton, J. A. (2003). Planning as persuasive storytelling in a global-scale web of relationships. Planning Theory, 2(2), 125-151.
Throgmorton, J. A. (2007). Inventing the greatest: Crafting Louisville’s future out of story and clay. Planning Theory, 6(3), 237-262.
Urbanowicz, K. & Nyka, L. (2016). Interactive and Media Architecture – From Social Encounters to City Planning Strategies. Procedia Engineering, (161), 1330-1337.
Van Hulst, M. (2012). Storytelling, a model of and a model for planning. Planning Theory, 11(3), 299-318.
Viña, S. & Mattelmäki, T. (2010). Spicing up Public Journeys - Storytelling as a Design Strategy. Helsinki: Aalto University. 
Waldheim, C. (2016). Landscape as Urbanism: A General Theory. Princeton, Oxford: Princeton University Press.