دوره و شماره: دوره 14، شماره 61، دی 1401 

مقالۀ پژوهشی

نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی

صفحه 6-15

10.22034/manzar.2022.367987.2211

سمانه یاراحمدی؛ مجتبی انصاری؛ محمد جواد مهدوی نژاد