تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان (مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 تجربیات مکانی، با ایجاد احساسات مثبت و درگیری حواس می‌توانند منجربه دلبستگی مکانی در مخاطبین و در نتیجه افزایش پایداری مراکز تجاری شوند. لذا مشتریان وفادار برای بقای بازارها و مراکز تجاری بسیار مهم هستند. هدف اصلی مطالعۀ حاضر، واکاوی تأثیر تجربیات حسی (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) بر شکل‌گیری احساسات مثبت و ایجاد دلبستگی به مکان و بررسی تطبیقی آن در بازارهای سنتی و مراکز تجاری مدرن است. در این پژوهش با مطالعات کتابخانه‌‌ای ابعاد مختلف غنای حسی و نحوۀ تأثیر غنای حسی بر دلبستگی مکانی معرفی و مدل مفهومی پژوهش استخراج شده است. سپس از طریق روش پیاده‌‌روی حسی، نقاط شاخص در نمونه‌‌های موردی مشخص شده و با استفاده از یادداشت‌برداری حسی، میزان درگیری حواس پنج‌‌گانه در هر نقطه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با استفاده از پرسشنامه رابطۀ بین غنای حسی، شاخص‌های ادراکی و دلبستگی به مکان مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل یافته‌‌ها نشان می‌دهد، بین مؤلفه‌های حسی مثبت و مؤلفۀ ادراک در نمونه‌های موردی، رابطۀ معناداری وجود دارد. از میان شاخص‌های ادراکی، رضایتمندی و خاطره‎انگیزی به‌طور مشترک در دلبستگی به بازارهای سنتی و مدرن مؤثرند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص هویتمندی در بازارهای سنتی تأثیرگذار، اما توجه به آن در مراکز تجاری مدرن مغفول مانده است. همچنین شاخص امنیت در مراکز تجاری مدرن نقش بارزی داشته، در حالی‌که در بازارهای سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت با توجه به اینکه میزان دلبستگی به مکان در بازار تجریش بیشتر از مرکز خرید پالادیوم است، می‌توان نتیجه گرفت شاخص‌های خاطره‎انگیزی، هویتمندی و رضایتمندی بر ایجاد و ارتقاء دلبستگی به مراکز تجاری بیشتر تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Components of Sensory Richness on Creating a Sense of Place Attachment (A Comparative Study between Traditional Bazaars and Modern Shopping Malls)

نویسندگان [English]

 • Seyede Maryam Mojtabavi 1
 • Ghasem Motalebi 2
 • seyed hadi Ghoddusifar 3
1 Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Place experiences can enhance a sense of place attachment in viewers by evoking positive feelings and engaging their senses. In doing so, such experiences can contribute to the stability of commercial centers. Therefore, the experience of loyal customers is critical to the sustainability of marketplaces and commercial centers. The primary goal of this study is to compare the effects of sensory experiences (visual, tactile, auditory, gustatory and olfactory) on the development of pleasant feelings and a sense of place attachment in traditional Bazaars and modern shopping malls. For this purpose, this study aims at examining different aspects of sensory richness in the literature. It also scrutinizes the influence of sensory richness on place attachment. The research conceptual model was developed. Then, using the sensory technique, the index points in the samples were then selected using the sensory walking technique, and the degree of involvement of the five senses in each point was examined using sensory notations. Finally, the links between sensory richness, perceptual indicators, and place attachment were scrutinized using a questionnaire. The results demonstrated a significant relationship between the positive sensory components and the perception component in samples. Among the perceptual indicators, contentment and memorability were effective in both traditional Bazaars and modern shopping malls attachments. The findings of this study demonstrate the importance of the identity index in traditional Bazaars, but this index has been overlooked in modern shopping malls. Furthermore, the security index has received much attention in modern shopping malls. However, this index was overlooked in traditional Bazaars. Finally, given that the sense of place attachment at Tajrish Bazaar is higher than that at Palladium shopping mall, it can be stated that the indicators of memorability, identity and satisfaction influence the development and promotion of attachment to commercial centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Five senses
 • Sensory richness
 • Place attachment
 • Tajrish Bazaar
 • Palladium shopping mall
 • امین خندقی، جواد. (1400). تبیین ادراک فیلم با بهره‌گیری از نظریه ادراک ابن‌سینا. شناخت، 14(1)، 25-42.
 • بنتلی، ای ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ گلین، سو مک و اسمیت، گراهام. (1398). محیط‌‌های پاسخده: کتابی راهنما برای طراحان (ترجمۀ مصطفی بهزادفر). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • پیربابایی محمدتقی و سجادزاده حسن. (1390). تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محلۀ سنتی. باغ نظر، 8(16)، 17-28.
 • حیدری همدانی، نجمه. (1399). محیط خوب، حس خوب: بررسی نقش ویژگی‌های کالبدی بنا در ایجاد حس مکان در فضاهای آموزشی‌. تهران: رهروان پویش.
 • دهخدا، علی‌اکبر. (1373). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: روزنه.
 • سرمدی، صدف؛ شاهچراغی، آزاده و کریمی‌فرد، لیلا. (1399). مقایسۀ تطبیقی مؤلفه‌های غنای حسی دورۀ گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران). هویت شهر، 14(4)، 5-18.
 • شاهچراغی، آزاده. (1388). تحلیل فرایند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریۀ روان‌شناسی بوم‌شناختی. هویت شهر، 3(5)، 71-84.
 • شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. (1399). محاط در محیط: کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی. تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • صداقت، زهرا. (1396). سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی. صفه، 27(1)، 73-88.
 • صفرزاده خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام. (1399)، بالبی (نظریۀ دلبستگی). تهران: دانژه.
 • صمدی، جواد؛ ستارزاده، داریوش و بلیلان اصل، لیدا. (1398). ارزیابی کیفی ابعاد حسی فضا در بازارهای تاریخی از منظر استفاده‌‌کنندگان (مطالعۀ موردی: بازار قزوین). باغ نظر، 16(81)، 15-30.
 • کارول، نوئل. (1392). هنر و قلمرو اخلاق (ترجمۀ محسن کرمی). تهران: ققنوس.
 • کاظمی، عباس و امیرابراهیمی، مسرت. (1397). مطالعۀ ابعاد فرهنگی و اجتماعی مگامال‌‌ها و مجتمع‌‌های بزرگ تجاری. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی شهر تهران، شهرداری تهران.
 • مجتبوی، مریم؛ مطلبی، قاسم و قدوسی‌فر، سیدهادی. (1400). واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی به مکان در بازار (نمونه‌موردی: بازار تجریش). باغ نظر، 18(105)، 33-48.
 • مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی. (1378). گنجنامه، دفتر سوم: بناهای مذهبی تهران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز اسناد و تحقیقات دانشگده معماری و شهرسازی.
 •  
 • Aletta, F. & Xiao, J. (2018). Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and design. Pennsylvania: IGI Global.
 • Arnheim, (2011). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of California Press.
 • Camp´on-Cerro, A. M., Hern´andez-Mogoll´on, J. M. & Alves, H. (2017). Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 252–266.
 • Chebat, - J.-C. & Michon, R. (2003). Impact of Ambient Odors on Mall Shoppers’ Emotions, Cognition, and Spending a Test of Competitive Causal Theories. Journal of Business Research, 56; 529–539.
 • Chun-lin, X. L. D. (2010). The Concept and Measurement of Brand Attachment. Journal of Chongqing University of Arts and Sciences (Social Sciences Edition), 4(24).
 • Erwine, B. (2016). Creating Sensory Spaces: The Architecture of the Invisible. New York: Routledge.
 • Fuchs, S. (2021). Shopping City: Transience, Consumption and the Urban in Contemporary Japan (Unpublished Ph.D. thesis in Architecture). Faculty of Arts School of Social and Political Sciences, The University of Melbourne, Australia.
 • Hosany, S., Prayag, G., Van Der Veen, R., Huang, S. & Deesilatham, S. (2017). Mediating effects of place attachment and satisfaction on the relationship between tourists’ emotions and intention to recommend. Journal of Travel Research, 56(8), 1079–1093.
 • Hume, M. & Mort, G. S. (2010). The consequence of appraisal emotion, service quality, perceived value and customer quality, perceived value and customer performing arts. Journal of Services Marketing, 24(2), 170–182.
 • Io, M.-U. (2018). the relationships between positive emotions, place attachment, and place satisfaction in casino hotels. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19(2), 167–186.
 • John, E. (2005). Art and knowledge. In Gaut & D. McIver Lopes (eds.), The Routledge Companion to Aesthetics (pp. 417-429). London, Routledge.
 • Kastenholz, E., Eus´ebio, C. & Carneiro, M. J. (2018). Segmenting the rural tourist market by sustainable travel behaviour: Insights from village visitors in Portugal. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 132–142.
 • Kastenholz, E., Carlos, P.M. & Carneiro, M. J. (2020). Place attachment through sensory-rich, emotion-generating place experiences in rural tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100455.
 • Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. & Bacon, J. (2004). Effects of place attachment on users’ perceptions of social and environmental conditions in a natural setting. Environmental Psychology, 24(2), 213-225.
 • Lee, J. & Yoon, E. (2022). Effects of Parent Brand Equity on Perceived Fit and Customer Behavior of Extended Brand—Focused on MICE Destination. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8), 1-15.
 • Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far we come in the last 40 years?, Journal of Environmental Psychology, 31, 207–230.
 • Manzo, L. C. (2005). For better or worse: exploring multiple dimensions of place meaning. Environmental Psychology, 25, 67-86.
 • Marques, C. P. (2018). Emociones, experiencias turísticas y apegos a los destinos. In L. Cardoso, & F. Dias (Eds.), La imagen y la promoci´on de los destinos turísticos (pp. 153–172). Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.
 • Matteucci, X. (2017). Tourists’ accounts of learning and positive emotions through sensory experiences. In M. Csikszentmihalyi, S. Filep & J. Laing (Eds.), Positive tourism (pp. 54–67). Abingdon: Routledge.
 • Pautz, A. (2021). Perception. New York: Taylor & Francis Group.
 • Stevenson, A. (2010). Oxford Dictionary of English. Oxford University Press.
 • Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. Environmental Psychology, 30, 422–434.
 • Scopelliti, M. & Tiberio, L. (2010), Homesickness in University Students: The Role of Multiple Place Attachment. Environment and Behavior, 42(3), 335-350.
 • Searle, J. R. (2004), Mind: A Brief Introduction: Oxford University press.
 • Schultz, H. (2014). Designing large-scale landscapes through walking. Journal on Landscape Architecture, 9(2), 6-15.
 • Taylor, R. B., Gottfredson, S. D., & Brower, S. (1985). Attachment to place: Discriminant validity, and impacts of disorder and diversity. Community Psychology, 13 (5), 525-542.
 • Van den Brink, A., Bruns, D., Tobi, H., & Bell, S. (2017). Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. London: Routledge.
 • Williams, DR., & Vaske, JJ. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest Science, 49(6), 830-840.
 • Yan, N. & Halpenny, E. A. (2019). Tourists’ savoring of positive emotions and place attachment formation: A conceptual paper. Tourism Geographies, 24(2-3), 369-389.