دوره و شماره: دوره 6، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 2-75 
منظر مثمر

صفحه 5-5

سید امیر منصوری


مقالۀ ترویجی

بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل

صفحه 6-11

محمد شهیر؛ ترجمه : نفیسه سیده؛ لیلا جاهدی


ترجمه

روش قرائت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی

صفحه 24-29

پریسا لگزی؛ محمدعلی خانمحمدی