دگرگونی رویکردهای نوسازی در فرانسه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

استاد بازنشسته جامعه‌شناسی، مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) و دانشگاه استراسبورگ، فرانسه.

چکیده

رویکردهای مختلف نوسازی در فرانسه، در دوره‌های تاریخی نشان‌دهنده موارد استفاده و چگونگی برخورد با مقوله‌هایی چون "بازسازی"، "بهسازی" و "مرمت" است. بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد تعاریف متفاوت از مفاهیم، چگونه می‌تواند با رویکردهای متفاوت اتخاذشده توسط مدیران در رابطه‌ای دوجانبه باشد. این ارتباط، در راستای سیاست‌های دولت‌های مختلف سبب ایجاد تعاریف گوناگونی در این حوزه نیز شده است. چنانچه در هر دوره یک لغت یا تعریف خاص مصطلح شده و تفکر آن دوره به آن نام شناخته می‌شود. در فرانسه این دوره‌ها را می‌توان به دو بخش سیاست‌های بهسازی_تخریب و سیاست‌های حفاظتی و مرمتی تقسیم کرد. در بخش نخست، سیاست‌های تخریبی از دوران امپراتوری دوم با مبارزه با مسکن ناسالم آغاز شد. این سیاست از یک قرن بعد با تفکرات مدرنیستی و با اسکان ساکنان بافت‌های تخریب شده در مجتمع‌های بزرگ ادامه یافت و از سال 2003 به بعد با تخریب همان مجتمع‌های مسکونی دوره قبل پایان یافت. پایان این دوره همزمان با دو رویکرد و سیاست عمومی دیگر در برخورد با معضلات مسکن بود. سیاستی برخاسته از تفکرات کمونیستی که قانون "همبستگی و باززنده‌سازی شهری" را مطرح می‌کرد و قانون دوم که با عنوان "تعهد ملی برای مسکن" توسط وزیری میانه‌رو مطرح شد. به موازات این سیاست‌ها، رویکردهایی نیز در زمینه "مرمت" در ابعاد مختلفش توسط دولت دنبال می‌شد. رویکرد مدرنیستی، که به حفاظت محدود برخی آثار معماری می‌پرداختند، رویکرد بعدی که به حفاظت از پهنه‌های شهری پرداخت و رویکرد سوم که با کمک‌های مالی دولت یا سیاست‌هایی تسهیلی سعی در نگاه‌داشتن ساکنان در بافت‌های مسئله‌دار داشت. در مجموع می‌‌توان رویکردهای مختلف فرانسه در بهسازی، نوسازی یا مرمت بافت‌های شهری هم با "تخریب" و هم با "مشارکت ساکنان" درگیر دانست. بدین ترتیب اصطلاحات رایج هر دوره از طرفی نماینده تفکر آن دوره و از طرف دیگر هدایت‌کننده رویکردها و سیاست‌های مورد نظر سیاستمداران شهری بوده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Renovation Approaches in France

نویسنده [English]

  • Maurice Blanc
Retired Professor of Sociology, Urban Institute and Laboratory, National Centre for Scientific Research (CNRS) and University of Strasbourg, France.
چکیده [English]

Different approches of rénovation in France, in different historical periods, beside the utilization cases, indicates the quality of encounter to the terms, “restoration”, “rehabilitation” and “conservation”. Study of these experiences indicates how different definitions of concepts can relate bilaterally with approaches ordained by urban managers. in line with the different governments policies, This relation has led to different definitions in this sphere. So that in every period a special definition or Term gets common and the contemplation of that period is known with that appellative. In France these periods can be divided into two main parts: the rehabilitation-destruction and conservation-restoration policies. In the first period, the deconstruction policies of age of emperor II were established with confronting the insanitary housing. After a century this policy continued with modern thoughts and habitation of the deconstructed fabrics residents in big complexes and ended up in 2003 with deconstruction of the residential complexes in prior period. End of this period was contemporary with two other approaches and policies about facing with housing problems. The policy was raised from communist thoughts and proposed the law of “Urban Revitalization and Solidarity “. And the second law titled “National commitment for housing” was proposed by a moderate minister. Parallel with these policies, some approaches about the conversation were followed by the government, in various dimensions. The modern approach considered limited conservation of some historical architecture works, second approach considered conservation of urban restricts and third approach tried to conserve the ....fabrics with facilitating policies. Overall, various approaches of rehabilitation, renovation or urban fabrics conservation are involved with deconstruction and residents participation. Thus, in France, the common terms of any period have been the exponent of the thoughts of that period, and also are the navigator of urban politician’s approaches and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban renovation
  • Urban reconstruction
  • Rehabilitation
  • deconstruction